İctimaî-Siyasî

Felak Suresi İkaz Ediyor!

FELAK SURESİ HALK PARTİSİNİN ŞERRİNE KARŞI UYARIYOR! “Halk’ın şerrinden kendinizi koruyunuz” gizli bir îma ile der.” Asrımızda ortaya çıkan şer cereyanlarından ifsad komitesi ve deccal komitesi; ferdleri ve cemiyeti muhafaza eden bütün değerleri bozduğu için idare çok müşkil olmuştur. Böyle bir cemiyette yaşamak ve istikameti muhafaza etmek daha da zorlaşmıştır. …

Oku »

Bid'at'ın Mahiyeti ve Fitnesi

BİD’AT’IN MAHİYETİ VE FİTNESİ Bid’a; İslam cemiyetinde dinden gelen ve aleni olarak yaşanan şeairin yerine geçirilen batıl anlayış ve adetlerdir. Yani bid’a ve şeair birbirine zıttır. Zira Bid’a, milleti dinden koparır; şeair ise dine bağlar ve dini hayatı yaşatır. Bu dinden koparılma olan menfi netice içindir ki; İslam Deccalı Süfyan; …

Oku »

Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

MUKABELE-İ BİLMİSİL CAİZ Mİ? Âhirzaman olan bu zaman çok acib ve çok garip bir zamandır. Şartları çok değişiktir ve geçmiş hiçbir asra benzemez. Bilhassa hayat-ı içtimaiye denilen toplum olaylarında elbette zamanın müceddidinin verdiği hükümler geçerlidir. Yoksa geçmiş asırların hükümleriyle, bu fitne ve deccaliyet asrının insanlarına hitap etmek, insanları isabetli neticelere …

Oku »

Dine ve Dindarlara İlişenler Tokat Yer!

DİNE VE DİNDARLARA İLİŞENLER TOKAT YER! Tarih boyunca ekseriyetle ehl-i iman mazlum, ehl-i dalalet zalim olmuştur. Küfür ehlinin bu tecavüzlerine ve zulümlerine karşı, Cenab-ı Hak zalimleri cehennem ile tehdid etmiş ve mazlum ehl-i imana da teselli vermiştir. Bazen de ibret için dünya dahi zalimleri arzî ve semavî musibetlerle cezalandırmıştır. Günümüzde …

Oku »

Dünya Milletlerinin Yeni Meselesi Anarşidir

Anarşinin Tarifi Malum anarşi halk arasında bilindiği kadarıyla silahlı, fiili eylemdir. Fakat anarşi sadece terör değildir. Terör anarşinin neticesidir. Ard arda iki dünya harbi sonunda, dünya sulhunun teminatı olan İslamiyetin yıkılmasıyle dengeler bozulmuş ve her sahada anarşi hükmetmeye başlamıştır. Üstad Hazretleri der ki: “Sedd-i Kur’anînin tezelzülüyle Ye’cüc ve Me’cüc’den daha …

Oku »

Elli Sene Sonra Mesajı

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN “ELLİ SENE SONRA”SINA (GÜNÜMÜZE) MESAJ! (PKK) Anarşisinin arttığı günlerde yazılan bu yazı, şimdi de "Gezi" anarşisi devrine de kaynak olabilir.) 1947+50= 1997 ve sonrası, anarşinin gittikçe şiddetleneceği haberi verilmiştir. Sosyal hayatın gidişatının sebep-sonuç ilişkisine binaen yapılmış bir durum tesbitidir. Hayatının en büyük gayesi iman hizmeti olan Said Nursi …

Oku »

KEMALİZM’İN ESASLARI ANAYASADA OLMAMALI

BU REJİMLE İSLAM ALEMİNE ÖRNEK OLUNAMAZ! Eğer İslam alemine devlet olarak girseydik; “Bu rejimi Âlem-i İslâm’a, mevâki’-i mübarekeye teşmil ve tatbik edilecekti.” -Bediüzzaman- Bediüzzaman Hazretleri, devleti, hükümeti idare edenlere de yol haritası çizmiştir. Fakat bu güne kadar bu ikaz ve tavsiyeler kısmen nazara alınmıştır. Üstad Hazretleri dünyanın değişim yaşadığı İkinci …

Oku »

İslam Medeniyeti ve Kafirlerin Medeniyeti

NURŞİN İLE PARİS ARASINDAKİ FARK BİL EY MÜSLÜMAN! KÂFİRLERİN MEDENİYETİYLE MÜ’MİNLERİN ME­DENİYETİ ARASINDA FARK BUDUR Kİ: “Nurşin” karyesindeki “Seyda” (K.S.) Hazretlerinin meclisine git! Ve orada o zatın sohbet-i kudsiyesi ile izhar edi­len İslâm medeniye­tine bir bak, göreceksinki; o Zat-ı Kerim’in irşadiyle fukara elbisesine bürünmüş sultanları veya insan li­basını giymiş melaikeleri …

Oku »

Kadir Gecesinde Yazılan Kur'an'ın Dünya Hakimiyeti Müjdesi

Risale-i Nur Külliyatında LEYLE-İ KADİR’DE KALBE GELEN PEK UZUN VE GENİŞ BİR HAKİKAT İkinci Dünya Harbi bitmiş, bütün dünya devletleri, hususan hür dünya denilen ve Üstad Hazretlerinin “sulh-u umumiye muhtaç Hristiyanlık dünyası” (Em:192) dediği Avrupa ve Amerika saadet arıyordu. Ne yaparız da insan merkezli, insanların huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye …

Oku »

Anarşiye Karşı Çare İman Hakikatları ve İttihad-ı İslamdır

Risale-i Nur Külliyatında ANARŞİYE KARŞI YEĞANE ÇARE Bediüzzaman Hazretlerinin eserİ olan Risale-i Nur Külliyatındaki bahisler, asrımızın ve gelecek asırların, manevi yeğane reçeteleridir. Bunlar sadece imani bahisler değil, ictimaî, sosyal iç ve dış siyaset, toplumun huzuru, iç emniyet ve asayiş, ferd ve toplumu alakadar eden bütün meseleler ve farklı milletlerle aynı …

Oku »