Hizmet Düsturları

HAKİKİ ŞAKİRD / TALEBE VASIFLARI

Risaletü’n-Nur’un hakikî ve sadık şakirdleri mabeynindeki düstur-u esasî olan iştirak-i a’mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve sadık tesanüd sırrıyla herbir hâlis ve hakikî şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı, bin dil ile mukabele eder. İhlas ve sadakat …

Oku »

DEF’İ ŞER; CELB-İ MENAFİDEN EVLADIR

İslam tarihinde, hatta dünya insanlık tarihinde dine ve dindarlara en dehşetli zulmü yapan “İslam Deccalı”nın zuhur ettiğini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1922 yılında Ankara’ya gittiğinde ve Meclise davet edildiğinde görür. Ayrıca bütün insanlık dünyasında te’siri olacak dinsizliğin, materyalizmin, ateizimin de fikir sahasında faaliyette olduğunu tesbit eder. Buna da “Büyük Deccal” …

Oku »

HAKİKİ MEŞVERETİN NASIL YAPILACAĞI VE MEŞVERET’İN SU’İ İSTİMAL EDİLMEMESİ

Meşveret ve şûrâ-i şer’î, dinin esasat ve müsellemat gibi kat’i ve sabit hükümlerinin hâricinde ve şer’î usûlüne göre yapılır. Meşverette iyi niyet ve ihtisas şarttır. Yani meşverete katılanlar, istişarede ele alınacak meselenin isabetli olan cihetini ve tercihi gereken maslahat- ı umumiyesini keşfetmek niyet ve gayretine sahib olmalıdır. Yoksa kendi maksadlarını …

Oku »

Bediüzzaman Diyor ki: Çabuk Kalben Tam Barışınız!

İslam tarihinin en dehşetli devresinde, iman ve Kur’ana hizmet için her türlü meşakkate katlanan Bediüzzaman Hazretleri, talebelerini de bu yolda ikaz etmiş ve davaya zarar verecek hallerden, sözlerden sakınmalarını söylemiştir. 1948,49 yıllarında Afyon Hapishanesinde iken bazı talebeleri arasında çıkan ihtilaflardan dolayı bu gelen uyarı mektuplarını yazmıştır. Bugün dahi dava adamlarının …

Oku »

“Put mu? Pot mu?” Tartışmasına Son Sözümüz!

Bizim bir tavzih yazımız birilerini çok rahatsız etmiş olmalı ki, taraftarlık duygusuyla etraflarında topladıkları guruba slogan vermek için cevap yazmışlar. Halbuki biz yazımızda “Pot” kelimesini Hazret-i Üstadın kullandığı yer ve şahıs noktasından izahını yapmıştık. Ve dedik ki: Bu “Pot” kelimesi şimdiki avam lisanında kullanıldığı gibi “hata yaptım” anlamında değildir. Hem …

Oku »

"Pot değil Put" İddiasına Cevap (şimdi tekrar ısıtılan ve servise konulan)

POT MU, PUT MU? Geçmişte ortaya atılmış, şimdi ise tekrar “pot mu, put mu?” başlığıyla bir gazetede yazılmış bir iddiada deniliyor ki: “Pot mu, put mu? Muallim Kasım kardeşimizin geçtiğimiz Kasım ayında ziyaretimize gelip haberdar etmesiyle kat’î bir sûrette öğrendik ki: Hazret–i Bediüzzaman’ın ” Dehşetli bir put kırdım” şeklindeki sözü, …

Oku »

(Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Şimdi muhtelif garazkâr çok cereyanlar perde altında kendilerine tarafdar bulmak ve muarızlarını çürütmek için her çeşit desiseleri istimal ettiklerinden, Nur dairesindeki kardeşlerimize bir hakikatı beyan etmek lâzım geliyor. Tâ ki kudsî hizmet-i Nuriye ve imaniyeye bir zarar gelmesin. Birincisi: Risale-i Nur’a girenin birinci vazifesi, tam sadakat ve tam sebat etmektir. …

Oku »

Gizli Dinsizlerin Hadise Çıkarmak İçin Bahaneleri Çok!

Memleketimize üçyüz yıldır, hele de son doksan senedir tam musallat olan gizli dinsiz komite hücumlarında çeşitli vasıtalar kullanmıştır. İslamın hakim olduğu dönemlerde, sosyal hayatta modernleşme, batılılaşma, yenileşme vs. adıyla çok ifsadat yapmışlardır. İslamın hakim olmadığı birinci dünya savaşı sonrası zamanlarda daha dehşetli dinsizlikler yapıldığı halde münafıkane yoldan gidildiği için çok …

Oku »

Bediüzzaman'ın İlaveler İçin Yorumu: “Bu Risale-i Nur’u Tahriftir.“

ZÜBEYR AĞABEY DİYOR Kİ: “Risale-i Nur mecmuasının sonuna lügatçe ilavesine dair istenilen müsaadelere, mübeccel Üstadımız izin vermemiştir.” Risale-i Nurların sadeleştirmesi ve güya Risalelerin daha iyi anlaşılması için, başka bir tarzlarda ya sayfa altında veya yanında veya kitabın sonunda lügatçeli ve bilgi ilaveli neşriyat yapanların yanlışlarını göstermek için nur’un rükünlerinden iki …

Oku »