Süfyan

Ölmüş Gitmiş ve Hükümetten Alakası Kesilmiş Şahıs (M.Kemal)

 1948 senesinde vuku bulan Afyon Mahkemesinde, yazdığı bir eserinin manasını M. Kemal’le ilgili göstermelerine mukabil Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Hem maslahat-ı hükûmet namına derim: Madem Beşinci Şua’ı hem Denizli, hem Ankara Mahkemeleri tedkik edip ilişmemişler, bize verdiler. Elbette onu, yeniden resmiyete koyup dedikodulara meydan açmamak, idarece zarurîdir. Biz o risaleyi, …

Oku »

ANARŞİYİ-TERÖRÜ DECCALİYET ÜRETİYOR

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri asrımızın ve gelecek asırların ortak problemi olan anarşistliğin çıkış sebeblerini ve anarşi ve teröre kimlerin zemin hazırladığını net ve tereddüdsüz bir şekilde ortaya koymuştur. Bu gün insanları idare etmek ve anariş-teröre çare bulmak ve önlemek mevkiinde olanların maalesef Bediüzzaman Hazretlerinin bu görüşlerinden ya haberi yok, ya …

Oku »

KASTAMONU LAHİKALARININ AHİRZAMAN HADİSELERİNE BAKIŞI (Kastamonu'da sunulan tebliğ)

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta’nın Barla nahiyesine geldiği ilk yıllar olan 1926’da kaleme aldığı bir risale vardır ki, adı “Mahrem Sırr-ı İnna A’tayna Risalesi” dir. Said Nursi Hazretleri bu risaleyi ne Osmanlıca yayınlanan büyük kitaplarında ve ne de yeni yazı ile yayınlanan kitaplarında yayınlamamıştır. Fakat bu risaledeki bazı hakikatler ve o …

Oku »

1938 Yılında Dersim'de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

Ondördüncü Şua Risalesinde “Mahremdir” diye neşredilmemiş olan Dokuz ve Onuncu maddelerinden Dokuzuncu Maddeyi, günümüzde gündeme gelen Dersim’li bir zatın o zaman o zulümleri yapan bir partinin genel başkanı olması münasebetiyle tekrar yayınlıyoruz. Kaderin bir garip cilvesi olarak aynı bölgeden bir zatın o zulümleri yapan partiye genel başkan olması, acaba o …

Oku »

Zaferler Ordunundur Şahsa Verilemez!

ZAFERLER ORDUNUNDUR Bediüzzaman Hazretleri uzun hayat safhasının son otuz-otuzbeş senesinin büyük kısmını hapishanelerde, sürgünlerde geçirmiştir. Zındıkaya, küfre ve nifaka karşı en mühim mücadelesini bilhassa 1925-1950 yıllarında yapmıştır. Bu mücahedelerden dolayı üç defa adeta meydan harbi sayılabilecek mahkemelere verilmiştir. Bu mahkeme müdafaalarında, çok şahısların mahiyetini ve çok meselelerin vuzuha kavuştuğunu gördük. …

Oku »

İslam Deccalı-Süfyan

ZAMANIMIZIN MÜHİM ŞAHISLARINDAN (İSLÂM DECCALI-SÜFYAN) "Bir hadîs-i şerifin ihbarıyla, Kur’ana zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi." Bediüzzaman Said Nursi Bütün zamanlar için en büyük mesele olarak haber verilen deccal fitnesi, her asrın insanlarınca bilhassa manevi korku ve endişe olmuştur. Bütün dinlerde …

Oku »

Dehşetli Şahısları Bahis Etmek

DEHŞETLİ ŞAHISLARI BAHİS ETMEK Hadisi şeriflerin haber verdiği ahirzamanın dehşetli şahıslarından olan İslam Deccali Süfyanı ne gerekçe ile olursa olsun medhetmek gayretullaha dokunur. Yer ve gök bu hataya karşı titrer ve fırtınalarla hiddet eder. Bediüzzaman Hazretleri Denizli Hapishanesinde iken aynı hapishanede başka koğuşlarda yatan talebelerine yazdığı mektupta, tahliye edilmemelerindeki hikmeti …

Oku »

Bediüzzaman Hazretlerine Hapiste Kalmayı Tercih Ettiren Sır..!

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNE HAPİSTE KALMAYI TERCİH ETTİREN SIR..! 1943 senesinde Denizlide bir talebesinde bulunan “İslam Deccal’i Süfyan’dan” bahseden “Beşinci Şua Risalesi” den dolayı Denizli Cezaevinde hapiste bulunan Said Nursi Hazretleri, aynı zamanda hapiste olan talebelerine, yani bir koğuştan diğer koğuşlara yazdığı haberleşme mektuplarında dersler de vermektedir. Bu mektuplar 1943’den, 1944 yılının …

Oku »

Süfyan Hakkında Mahkemenin Te'vili

SÜFYAN HAKKINDA MAHKEMENİN ISRARLI AÇIKLAMASI Âhirzaman alâmetleri hakkında gelen ehadis-i Şerifelerin ekserisi müteşabihat nevinden olduğu ve hakiki manalarını herkes bilemeyeceği gibi, onların tercüme manaları dahi hakiki maksadı ifade etmez. Evet “âhir za­manda vukua gelecek hâdisata dair hadislerin bir kısmı, müteşabihat-ı Kur’aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve …

Oku »

Beşinci Şua İkinci Makamı

“BEŞİNCİ ŞUA’IN İKİNCİ MAKAMI VE MES’ELELERİ Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldık­tan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te’vi­lini göstermiştir, şöyle ki: Hadiste “O süfyan bir su içe­cek, eli delinecek” denilmiş. Yani bir çeşit su olan ra­kıyı su gibi çok içecek ve o sebepten batnı su tulumbası gibi …

Oku »