Anarşiye Karşı Çare İman Hakikatları ve İttihad-ı İslamdır

Risale-i Nur Külliyatında

ANARŞİYE KARŞI YEĞANE ÇARE

Bediüzzaman Hazretlerinin eserİ olan Risale-i Nur Külliyatındaki bahisler, asrımızın ve gelecek asırların, manevi yeğane reçeteleridir. Bunlar sadece imani bahisler değil, ictimaî, sosyal iç ve dış siyaset, toplumun huzuru, iç emniyet ve asayiş, ferd ve toplumu alakadar eden bütün meseleler ve farklı milletlerle aynı devlet altında yaşamanın çaresi ve reçetesidir. Bu konular risalelerde çokca vardır. Altıbin sayfa tutan Risale-i Nur Külliyatının hemen hemen yarısı sosyal-içtimai ve müslümanın nasıl yaşayacağına ve toplum meselelerine nasıl bakacağına dair konulardır. Bunlar Lahika, müdafaalar, tarihçe-i hayat adıyla yayınlanmış ve okunmaktadır. Bu bahislerin muhatabı nur talebeleri olduğu kadar, siyasetçiler ve devlet adamlarıdır. İşte yirminci asrın derdi olan ve bu ve gelecek asırlarda da şiddetlenerek devam edeceği anlaşılan anarşi-terör belası ve ona karşı çareler, risalelerde vardır. Demokratlar devrinde yazılan bir risalede Hz. Üstad der ki:

“Yeni ehl-i hükûmet yavaş yavaş anlıyor ki, hakikî kuvvet Kur’andadır. Ve İslâmiyet uhuvveti ile ve imanın hakaiki ile tahribatçı düşmanlara karşı dayanabilirler. Evet bir tahribçi, yirmi tamirciyi telaşa düşürür ve bazan mağlub edebilir. Koca Çin’i kendine tâbi’ yapan bir kuvveti, buradaki yirmi milyon Müslüman’a karşı âdeta mağlub bir vaziyette tecavüzden durduran, maddî kuvvetler, haricî-dâhilî tedbirler, ittifaklar değil; belki yalnız Kur’an ve imanın hakikatları, onların en büyük kuvveti olan maneviyat-ı kalbiyeyi tahribatlarına karşı sed çekmesi ve manevî yaralarını tedavi etmesidir.” Emirdağ Lahikası-2 (58)

Anarşi sadece bizim değil, bütün dünyanın derdi ve belası olacağı risalelerde mükerrer defalar beyan edilmektedir. Bu belaya karşı İslam aleminin ittihad etmesi kesin şarttır. Hatta Hürriyetçi hrıstiyan dünyası da, İslam birliğine mecburen taraftar olacaktır. Bu memlekette siyaseten hükmeden gücün bu hakikatı nazara alması zaruridir. Hatta İngiliz, Fransız ve Amerika dahi bu İslam birliğini, bu anarşi belasından kurtulmak ve menfaatleri icabı destekleyeceklerdir. Bununla alakalı bahis de şudur:

Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi; ittihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular.

Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil; belki muhtaçtırlar. Çünki komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac ediyor. Ve bu dehşetli tahrib edicilere karşı, ancak ve ancak hakikat-ı Kur’aniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmağa vesile olduğu gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur.” Emirdağ Lahikası-2 (24)

Bu ikaz ve tavsiyeler özellikle altmış yetmiş senedir yapılmaktadır. Şimdiye kadar demokrat iktidarlar bu ikazları çok az duymuşlar ve pek nazara almamışlardır. Eğer ciddi nazara alınsaydı ve tatbike konulsaydı hem kendileri siyasi güçlerini korurlar, hem millet ve memleket rahat ederdi. Şimdiki demokrat manasındaki iktidara da tavsiyemiz ve ikazımız budur. Çünkü karşılarındaki mücadele ettikleri güç, din, milliyet hatta hiçbir değer tanımayan, komünist manasında anarşistlerdir. Bunlara karşı çare, hakikat-ı Kur’aniyedir.

Kontrol et

SABAHADDİN BEYİN SU-İ TELAKKİ OLUNAN GÜZEL FİKRİNE CEVAP (*) (KÜRTLERE)

Hayat ittihaddadır. Benim gibi bir bedevînin fikri, fıtrat-ı asli­yeye daha yakın olduğu için muhakemesi de …