Diğerleri

Bid'at'ın Mahiyeti ve Fitnesi

BİD’AT’IN MAHİYETİ VE FİTNESİ Bid’a; İslam cemiyetinde dinden gelen ve aleni olarak yaşanan şeairin yerine geçirilen batıl anlayış ve adetlerdir. Yani bid’a ve şeair birbirine zıttır. Zira Bid’a, milleti dinden koparır; şeair ise dine bağlar ve dini hayatı yaşatır. Bu dinden koparılma olan menfi netice içindir ki; İslam Deccalı Süfyan; …

Oku »

Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

MUKABELE-İ BİLMİSİL CAİZ Mİ? Âhirzaman olan bu zaman çok acib ve çok garip bir zamandır. Şartları çok değişiktir ve geçmiş hiçbir asra benzemez. Bilhassa hayat-ı içtimaiye denilen toplum olaylarında elbette zamanın müceddidinin verdiği hükümler geçerlidir. Yoksa geçmiş asırların hükümleriyle, bu fitne ve deccaliyet asrının insanlarına hitap etmek, insanları isabetli neticelere …

Oku »

İslam Medeniyeti ve Kafirlerin Medeniyeti

NURŞİN İLE PARİS ARASINDAKİ FARK BİL EY MÜSLÜMAN! KÂFİRLERİN MEDENİYETİYLE MÜ’MİNLERİN ME­DENİYETİ ARASINDA FARK BUDUR Kİ: “Nurşin” karyesindeki “Seyda” (K.S.) Hazretlerinin meclisine git! Ve orada o zatın sohbet-i kudsiyesi ile izhar edi­len İslâm medeniye­tine bir bak, göreceksinki; o Zat-ı Kerim’in irşadiyle fukara elbisesine bürünmüş sultanları veya insan li­basını giymiş melaikeleri …

Oku »

Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

(Gayr-ı Münteşir) [Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin tasallutu­na dâirdir.] وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصٖيبَنَّ الَّذٖينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Aziz kardeşlerim, “Haremeyn-i Şerifeynin Vehhâbilerin eline geç­mesi ve onların, eâzım-ı İslâmın türbeleri hakkın­daki tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete meb­nîdir?” diye sual ediyorsunuz. Elcevap: Şu hadise, âlem-i İslâmın siyasetine ve hayat-ı içtimâiyesine taallûk ettiği için, Yeni Said …

Oku »

Ahlâkın Bozulması ve Çaresi

TOPLUM AHLÂKININ BOZULMASI VE TAMİRİNİN ÇARESİ Yirminci asır maddeci felsefesinin toplumu terbiye etmesi ve siyaset sahasındaki dehşetli menfilikler, bugünkü cemiyet hayatını netice vermiştir. Hususan “her iki deccalin” asrın ilk yarısında zuhur etmeleri bu durumu daha da kötüleştirmiştir. Halen de bu ifsad edicilerin tesirleri cemiyet hayatında etkilidir. Bilhassa cemiyetin ahlakî değerlerinde …

Oku »

1911 Şam'dan 2011'e Günümüze

1911’DE ŞAM’DA VERİLEN MÜJDELER VE ASYA VE AFRİKA’NIN SAADETİ 1911 de Şam’da verilen müjdelerin bir kısmının, İkinci Dünya Harbi sonrasındaki dünyanın yeni değişiklerle şekillenmesi ve İslamın dünyaca kabul edilmesiyle başlayacağını beyan eden Bediüzzaman Hazretleri der ki: “İki dehşetli harb-i umumînin ve şiddetli bir istibdad-ı mutlakın zuhuruyla beraber, bu davaya kırkbeş …

Oku »

Hüsran'dan Felaha; 1911'den 2011'e

HÜSRAN’DAN FELAH’A; 1911’DEN 2011’E İSLÂM ÂLEMİ İkinci Dünya Harbi’nin bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü sıralarda Kastamonu’da sürgünde bulunan Bediüzzaman Hazretleri, 1942 yılı sonlarında yazdığı mektupta insanlık aleminin çok hakikatlerini adeta tarihi bir kronoloji halinde ifade eder. İslam dünyasının helaket ve felaketi devri olan yirminci asırda, evvela müslümanların, nihayetinde de bütün insanlık …

Oku »

Allahü Ekber ve Kurban Bayramı

KURBAN BAYRAMINDA ALLAHÜ EKBER Allahü Ekber Kur’an tabirinin kısa meali, Allah en büyüktür. Yani, sonsuz büyüktür manasını ifade eder. “Allahü Ekber”in bir vech-i manası, Cenab-ı Hakk’ın kudreti ve ilmi herşeyin fevkinde büyüktür, hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz, tasarruf-u kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür.” Ş:234 …

Oku »