İctimaî-Siyasî

Laiklik Bize Uyar mı?

MÜSLÜMAN LAİKLİĞE TARAFTAR OLUR MU? İslâm Hukukunu mer’iyetten kaldırmak esasına dayanan laiklikle, halk ek­seriyetine istinad eden cumhuriyet; büyük çoğunluğu müslüman olan bir milletin kuracağı devlet bünyesinde cem’ olamaz, birbirini nakzeder. Zira laikliğin benim­senmesiyle iman te’lif edilemiyor. Memleketimizde bir insan ömrüne yakın tatbik edilen ve bir türlü gerçek tarifi kasten yapılmayan …

Oku »

Halk Partisi (CHP) Ne Yapmalı ?

HALK PARTİSİ (CHP) NE YAPMALI ? 1923’den bu yana memlekette hâkim olan Halk Partisi hakkında çok şeyler yazıldı. Fakat bu parti hakkında en önemli tespitleri, teşhisleri Bediüzzaman Hazretleri yapmış ve Halk Partisinin ne yapacağını ve neleri yapmayacağını gayet net ortaya koymuştur. Aksi takdirde bu tavsiyelere riayet etmezse, tarih ve millet …

Oku »

Hukuk Hakkında

HUKUK HAKKINDA BİR ÇALIŞMA İnsanın cemiyet hayatında ri­ayet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yani şer’î ve adlî hükümler ve haklıyı haksızdan ayıran kaideler bütünüdür hukuk. Hukuk-u İslâmiyenin bütün hukuk dünyası müvacehesinde mümtaz hususiyetlere ve İlahî istiklaliyete sahib, emsalsiz bir hukuk man­zumesi olduğunu, munsif hukuk ve ilim dünyası kabul etmektedir. Ezcümle, …

Oku »