Anarşi, Terör ve Çaresi

KÜRDLER NEYE MUHTAÇ ?

Bediüzzaman Hazretlerinin yüzyıl önce Kürt meselesi hakkında yazdığı çözüm yazılarını bera-yı malumat efkar-ı ammeye arz ediyoruz. İttihad İlmi Araştırma Heyeti   KÜRDLER NEYE MUHTAÇ ? On beş senedir ki düşündüğüm ihtiyacat arasında iki noktayı he­def-i maksad etmiştim. Bu ikiden maada Kürdistan’ın istikbalini te­min edecek vesaiti görmedim. Birincisi: İttihad-ı milli. İkincisi: …

Oku »

Dünya Milletlerinin Yeni Meselesi Anarşidir

Anarşinin Tarifi Malum anarşi halk arasında bilindiği kadarıyla silahlı, fiili eylemdir. Fakat anarşi sadece terör değildir. Terör anarşinin neticesidir. Ard arda iki dünya harbi sonunda, dünya sulhunun teminatı olan İslamiyetin yıkılmasıyle dengeler bozulmuş ve her sahada anarşi hükmetmeye başlamıştır. Üstad Hazretleri der ki: “Sedd-i Kur’anînin tezelzülüyle Ye’cüc ve Me’cüc’den daha …

Oku »

Elli Sene Sonra Mesajı

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN “ELLİ SENE SONRA”SINA (GÜNÜMÜZE) MESAJ! (PKK) Anarşisinin arttığı günlerde yazılan bu yazı, şimdi de "Gezi" anarşisi devrine de kaynak olabilir.) 1947+50= 1997 ve sonrası, anarşinin gittikçe şiddetleneceği haberi verilmiştir. Sosyal hayatın gidişatının sebep-sonuç ilişkisine binaen yapılmış bir durum tesbitidir. Hayatının en büyük gayesi iman hizmeti olan Said Nursi …

Oku »

Anarşiye Karşı Çare İman Hakikatları ve İttihad-ı İslamdır

Risale-i Nur Külliyatında ANARŞİYE KARŞI YEĞANE ÇARE Bediüzzaman Hazretlerinin eserİ olan Risale-i Nur Külliyatındaki bahisler, asrımızın ve gelecek asırların, manevi yeğane reçeteleridir. Bunlar sadece imani bahisler değil, ictimaî, sosyal iç ve dış siyaset, toplumun huzuru, iç emniyet ve asayiş, ferd ve toplumu alakadar eden bütün meseleler ve farklı milletlerle aynı …

Oku »

Anarşi Belası

İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI ANARŞİSTLERDİR! Anarşilik, bu maddiyyun asrının getirdiği ve gitgide yaygınlaştırdığı bir hastalıktır. Daha önceki asırlarda münferit ve çok az olan bu hastalık milli ve manevi değerleri kaldıran asrımızda yaygınlaşmış ve bütün dünya devletlerinin en baş meselesi olmuştur. Bugün Amerikaya, Avrupaya bakın hatta Pakistan, Rusya, Hindistan, Mısır gibi büyük …

Oku »

Kürd Milleti Hakkında

KÜRD MİLLETİ Kürd milleti, daha çok Anadolunun doğusunda bulunan ve müslüman milletimizin kardeşi olan bir millettir. Tarihî muhaceretler neticesi olarak içlerinde meşhur seyyid şahsiyetler bulunmuş ve bulunmaktadır. Gizli nifak cereyanı müslüman milletimizi Türk-Kürd diyerek ikiye bölüp boğuşturmak istemişler ise de, dinimizin İslâm milliyetini esas aldığını bilen hakiki müslümanları aldatamamışlardır. Hatta …

Oku »

Kürt Meselesi Projesi

Risale-i Nur Külliyatında KÜRD  MESELESİ PROJESİ Osmanlı coğrafyasında Kürdistan tabir edilen bölgede dünyaya gelen Bediüzzaman Hazretlerinin Osmanlı payitahtına gelmesinin bir sebebi de, o havalinin maddi manevi kalkınması içindi. Oralara nazar-ı dikkati çekebilmek için ünvanını “Kürdî” olarak ilan etmişti. 1908’in başında İstanbul’da Sultan Abdülhamid’e müracaat etti. Doğunun ve orada çoklukla yaşayan …

Oku »

Katliamlar ve Vahşetler

Risale-i Nurlardan bir demet çare: KATLİAMLAR VE VAHŞETLER Bediüzzaman Hazretleri, dinden uzak yetişen yeni nesil için, Devleti idare edenlere, tâ 1947’de der ki: “Bir müslüman başkasına benzemez. Dini terkedip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir müslim; dalalet-i mutlakaya düşer, Anarşist olur, daha idare edilmez. Evet eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların (Yani Osmanlı zamanında) …

Oku »

Okullarda Din Dersleri Okutulmalıdır

HALKÇILARIN (CHP) YAPTIĞI TAHRİBAT TAMİR EDİLMELİDİR Bediüzzaman Hazretlerinin Hükümetten isteği; BÜTÜN OKULLARDA DİN DERSLERİ OKUTULMALIDIR 25 yıl istibdad-ı mutlak devrinde (1925-1950) zamanın hükümetini muhatap almayan Bediüzzaman Hazretleri, 1950 seçimlerinde milletin reyleriyle iktidara gelen ve “Ahrar” denilen Demokrat Partinin dindar kısmına bazı ikaz ve tavsiyelerde bulunmuştur. Üstad Hazretlerinin bu isteği, sadece …

Oku »

Kürt Meselesi – 2

Bediüzzaman Hazretlerinin KÜRD MESELESİ Hakkında İkaz ve Tavsiyeleri (2) “KÜRDLER VE OSMANLILIK Mart 1920 Sayı: 8273 İkdam Ceride-i Muteberesine! Evvelki günkü gazeteler, Paris’de Şerif Paşa ile Ermeni heyet-i murahhasası reisi Boğos Nubar Paşa arasında Kürdistan ve Ermenistan hakkında bir i’tilaf akd edildiğini yazarak, Kürd efkâr-ı umumiyesinden istizahatta bulunuyorlardı. Dörtbuçuk asırdan …

Oku »