Ahirzaman

Ölmüş Gitmiş ve Hükümetten Alakası Kesilmiş Şahıs (M.Kemal)

 1948 senesinde vuku bulan Afyon Mahkemesinde, yazdığı bir eserinin manasını M. Kemal’le ilgili göstermelerine mukabil Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Hem maslahat-ı hükûmet namına derim: Madem Beşinci Şua’ı hem Denizli, hem Ankara Mahkemeleri tedkik edip ilişmemişler, bize verdiler. Elbette onu, yeniden resmiyete koyup dedikodulara meydan açmamak, idarece zarurîdir. Biz o risaleyi, …

Oku »

BEDİÜZZAMAN VE MEVLANA

Bediüzzaman Hazretlerinin Mesnevî-i Şerif ve Mevlana Celaleddin-i Rumi Hakkındaki görüşleri. Evvela bir hatıra ile başlayalım. Aslen Konya/Ermenek’li olan merhum Ahmet Gümüş ağabey Üstadı ziyaretinde İmam Hatip öğrencisi olduğunu ifade ettiğini ve Üstad Hazretlerinin de şöyle dediğini anlatır: “Ben o okulları, eski zamanın mübârek medreseleri olarak kabul ediyorum” devamla dedi: “Hazret-i …

Oku »

İSEVİLERİN VAZİFELERİ VE İSA (A.S.) NUZÜLÜ

Üstad Bediüzzaman zamanımızın, yani âhirzamanın şartlarını tesbit ederken, dinsizliğin iki cereyan halinde toplanacağını ve bu iki akımın zaman zaman ayrı, zaman zaman da beraber hareket edeceklerini beyan etmektedir. Üstad Said Nursi hazretlerinin kendi ifadelerinde göreceğimiz üzere bu iki cereyanın biri İslâm merkezinde din düşmanlığı yapacak ve diğeri de tüm insanlık dünyasında …

Oku »

ANARŞİYİ-TERÖRÜ DECCALİYET ÜRETİYOR

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri asrımızın ve gelecek asırların ortak problemi olan anarşistliğin çıkış sebeblerini ve anarşi ve teröre kimlerin zemin hazırladığını net ve tereddüdsüz bir şekilde ortaya koymuştur. Bu gün insanları idare etmek ve anariş-teröre çare bulmak ve önlemek mevkiinde olanların maalesef Bediüzzaman Hazretlerinin bu görüşlerinden ya haberi yok, ya …

Oku »

Mehdi Hadisesi ve İseviler Mektubu

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ Aziz, sıddık kardeşlerim! Yine tekrar hem bayramınızı, hem Feyzi’lerin ve Nazif ve Halil İbrahim gibi etraftaki kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak Risale-i Nur’un tab’ ve intişarıyla bizlere manevî bir bayram daha ihsan eylesin, âmîn. Saniyen: Meyve ve Hüccetullah-il Bâliga’nın tab’ına …

Oku »

KASTAMONU LAHİKALARININ AHİRZAMAN HADİSELERİNE BAKIŞI (Kastamonu'da sunulan tebliğ)

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta’nın Barla nahiyesine geldiği ilk yıllar olan 1926’da kaleme aldığı bir risale vardır ki, adı “Mahrem Sırr-ı İnna A’tayna Risalesi” dir. Said Nursi Hazretleri bu risaleyi ne Osmanlıca yayınlanan büyük kitaplarında ve ne de yeni yazı ile yayınlanan kitaplarında yayınlamamıştır. Fakat bu risaledeki bazı hakikatler ve o …

Oku »

SÜFYANİYET-DECCALİYET FABRİKASININ MAHSULÜ : ANARŞİZM (YE'CÜC-ME'CÜC)

Risale-i Nur Kur anın bir mucize-i maneviyesi oldugu için gören gözlere kerametlerini açıkça göstermektedir. Bu benim değil, Risale-i Nur’un kerametidir. Risale-i Nur ise, Kur’anın malıdır ve tefsiridir dedim…. Emirdağ Lahikası-1 ( 61 ) Sedd-i Zülkarneyn’in tahribiyle, Ye’cüc ve Me’cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi; şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur’anın tezelzülüyle …

Oku »

1938 Yılında Dersim'de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

Ondördüncü Şua Risalesinde “Mahremdir” diye neşredilmemiş olan Dokuz ve Onuncu maddelerinden Dokuzuncu Maddeyi, günümüzde gündeme gelen Dersim’li bir zatın o zaman o zulümleri yapan bir partinin genel başkanı olması münasebetiyle tekrar yayınlıyoruz. Kaderin bir garip cilvesi olarak aynı bölgeden bir zatın o zulümleri yapan partiye genel başkan olması, acaba o …

Oku »

Deccalın Mahiyetinin Bilinmesi

دجال  Bu kelime (decl) kökünden mübalağalı ism-i fail­dir. Aşırı yalan ve aldatmalarla hakkı bâtıl, bâtılı hak olarak gösteren ve münafıkane hakkı bâtıl ile karıştırıp hakkı örten ve böylece cemiyetleri ifsad ve idlal eden şahıs demektir. Tac Tercemesi, 5. cild, 631. hadiste beyan edil­diği gibi: “Deccal mechul (gaib) bir şerdir” şeklindeki …

Oku »

Mehdiyetin Üçüncü Vazifesi (Devresi) Geliyor!

İman Kur’an hizmeti olarak başlayan bu Risale-i Nur hizmeti, inşallah geniş dairede İslam dünyası ve bütün müslümanlar için İttihad-ı İslamı netice verecektir. Risale-i Nurlar bir proğram olarak tatbik edilecektir. Bediüzzaman Hazretleri 1910-11 yıllarında doğudaki aşiretlere meşrutiyetin faydalarını anlattığı zaman der ki: “Belki inşâallah o görüş, yüz sene sonra Nurların ektiği …

Oku »