İctimaî-Siyasî

Hükümete Bir Hatırlatma

Bediüzzaman Hazretleri Hükümete bir Hakikatı Hatırlatıyor Âhirzaman devrinin yegâne mürşidi, müceddidi ve vazifedar şahsiyeti olan Said Nursi Hazretleri, zaman zaman memleketi idare eden müsbet siyasi idarecilere tavsiye ve ikazları olmuştur. Bu tavsiyeler ve ikazlar, kıyamete kadar tekerrür eden siyasi içtimai ahvali tazammun etmektedir. Yani sadece yazıldığı zamana mahsus değildir. Kur’anın …

Oku »

Demokratlık-İslam & Halkçılık-Irkçılık

Risale-i Nurlardaki Dört Partinin Tahlili DEMOKRATLIK-İSLAM & HALKÇILIK-IRKÇILIK İstibdad-ı mutlak devrinde, yani tek parti devri denilen 1925-1950 yıllarında, siyasete hiç bakmayan ve alakadar olmayan Bediüzzaman Hazretleri “dindar ve dine hürmetkar demokratlar” dediği Adnan Menderes ve onun gibi düşünen arkadaşlarının hatırları için, zaman zaman onlara yol gösterici ve zaman zaman da …

Oku »

Siyasilere Şartlı Destek

KİMSEYE KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK YOK Demokrat ehvenüşşer siyasetçilerin, kayıtsız şartsız desteklenmediğine dair delillerden birisi de, Bediüzzaman Hazretlerinin bu gelen ifadesidir: “Cenab-ı Hak sizleri İslâmiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkûr tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz, yapacağınız hizmete ve mezkûr hakikatı kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz.” Emirdağ …

Oku »

Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

(Gayr-ı Münteşir) [Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin tasallutu­na dâirdir.] وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصٖيبَنَّ الَّذٖينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Aziz kardeşlerim, “Haremeyn-i Şerifeynin Vehhâbilerin eline geç­mesi ve onların, eâzım-ı İslâmın türbeleri hakkın­daki tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete meb­nîdir?” diye sual ediyorsunuz. Elcevap: Şu hadise, âlem-i İslâmın siyasetine ve hayat-ı içtimâiyesine taallûk ettiği için, Yeni Said …

Oku »

Ahlâkın Bozulması ve Çaresi

TOPLUM AHLÂKININ BOZULMASI VE TAMİRİNİN ÇARESİ Yirminci asır maddeci felsefesinin toplumu terbiye etmesi ve siyaset sahasındaki dehşetli menfilikler, bugünkü cemiyet hayatını netice vermiştir. Hususan “her iki deccalin” asrın ilk yarısında zuhur etmeleri bu durumu daha da kötüleştirmiştir. Halen de bu ifsad edicilerin tesirleri cemiyet hayatında etkilidir. Bilhassa cemiyetin ahlakî değerlerinde …

Oku »

Siyasete Nurlar'ın Tesiri

SİYASETE RİSALE-İ NURLARIN TESİRİ Türk siyasi hayatında II.Meşrutiyet 1908 "Temmuz’un inkılab-ı mesudu" ile başlayan hürriyetçiler yani “Ahrar”lar hareketini destekleyen Bediüzzaman Hazretleri, vefat ettiği tarih olan Mart 1960’a kadar aynı tarzda ahrarları “ehvenüşşer” kaidesiyle desteklemeye devam etmiştir. Risale-i Nur talebeleri de Üstadın vefatından sonra aynı tarzda tercihlerini kullanmışlardır. Bu tarzı yeterli …

Oku »

1911 Şam'dan 2011'e Günümüze

1911’DE ŞAM’DA VERİLEN MÜJDELER VE ASYA VE AFRİKA’NIN SAADETİ 1911 de Şam’da verilen müjdelerin bir kısmının, İkinci Dünya Harbi sonrasındaki dünyanın yeni değişiklerle şekillenmesi ve İslamın dünyaca kabul edilmesiyle başlayacağını beyan eden Bediüzzaman Hazretleri der ki: “İki dehşetli harb-i umumînin ve şiddetli bir istibdad-ı mutlakın zuhuruyla beraber, bu davaya kırkbeş …

Oku »

Solcuların Tevkifi mi? Dindarların Serbestiyeti mi?

DİNDARLAR LEHİNDE KANUN ÇIKARMAK MI? SOLCULARI TEVKİF ETMEK Mİ ÖNEMLİ? Bediüzzaman Hazretleri 1950 de iktidara gelen Demokratları belli şartlarla desteklediği gibi, zaman zaman da ne yapmaları hususunda da ikaz etmiştir. Demokratlığın getirdiği serbestlikten yararlanan ve kendi menfi ideolojisinin faaliyetini yapan o zamanın mühim solcularına yönelik, hükümet ciddi bir tutuklamaya girişti. …

Oku »

Hüsran'dan Felaha; 1911'den 2011'e

HÜSRAN’DAN FELAH’A; 1911’DEN 2011’E İSLÂM ÂLEMİ İkinci Dünya Harbi’nin bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü sıralarda Kastamonu’da sürgünde bulunan Bediüzzaman Hazretleri, 1942 yılı sonlarında yazdığı mektupta insanlık aleminin çok hakikatlerini adeta tarihi bir kronoloji halinde ifade eder. İslam dünyasının helaket ve felaketi devri olan yirminci asırda, evvela müslümanların, nihayetinde de bütün insanlık …

Oku »

TÜRKİYE BAHARI KEMALİZMDEN KURTULMAKTIR

TÜRKİYE BAHARI KEMALİZMDEN KURTULMAKTIR Arap dünyasında yani Mısır, Fas,Tunus, Libya ve Cezayir gibi memleketlerde görülen milletin tavrı, Türkiyede 85 yıldır devam eden Kemalist zorbalığı ve baskıyı gündeme getirmiştir. Kemalist hakimiyet ve güç geçmiş zaman içinde inişli çıkışlı seyir takip etse de, demir yumruğunu, herzaman din ve vicdan hürriyeti ve fikir …

Oku »