Esasat-ı Nuriye

İTTIHAD YAYINCILIĞIN GAYE VE HEDEFLERİ

İttihad Yayıncılığın neşriyatta gaye ve hedefleri… 1. Türkiye’nin ve Âlem-i İslâm’ın en büyük ve temel problemlerine, Risale-i Nur Külliyatı ölçüleriyle çözüm yolları göstermek. 2. Müslümanları tehdid eden en büyük tehlikelere karşı onları uyandırmak ve ikaz etmek. 3. Risale-i Nurlar ile Kur’an’a hizmet yolunda gayret eden bazı genç kardeşlerimizi, Nur Hizmetinin …

Oku »

HAKİKİ MEŞVERETİN NASIL YAPILACAĞI VE MEŞVERET’İN SU’İ İSTİMAL EDİLMEMESİ

Meşveret ve şûrâ-i şer’î, dinin esasat ve müsellemat gibi kat’i ve sabit hükümlerinin hâricinde ve şer’î usûlüne göre yapılır. Meşverette iyi niyet ve ihtisas şarttır. Yani meşverete katılanlar, istişarede ele alınacak meselenin isabetli olan cihetini ve tercihi gereken maslahat- ı umumiyesini keşfetmek niyet ve gayretine sahib olmalıdır. Yoksa kendi maksadlarını …

Oku »

Hatt-ı Kur'anı Muhafaza Etmek Esastır

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde 32-HATT-I KUR’ÂNÎ’Yİ MUHAFAZA ETMEK BİR ESASTIR 1932 Senesinde Kur’an Harfleri aleyhindeki çalışmalara işaret eden bahiste deniliyor ki: 1- «Kur’ân kelimesi, ebced hesabıyla 351’dir. İçinde iki elif var. Mahfî elif, “elfün” okunsa, “bin” mânâsın­daki elfün’dür.HAŞİYE Demek 1351 senesine “sene-i Kur’âniye” tabir edilebilir. Çünkü, lâfz-ı Kur’ân’daki te­vafukatın sırr-ı …

Oku »

Şahsı Değil, Kitabı Esas Almak Esası

Risale-i Nur Mesleğinde 27- ŞAHSI DEĞİL, KİTABI ESAS ALMAK, BİR ESASTIR Şahıs merciiyetine bedel, tahkik mesleğinin lâzımı ola­rak hakaik-ı Kur’aniyeyi câmi’ olan Risale-i Nur Külliyatının esas alınması ve düsturlara teba­iyet: 1- «Üstad Bediüzzaman’ın âzamî ihlâs, âzamî sa­da­kat ve âzamî fedakârlık mânasını ihtiva eden mesle­ğini nazara vermek lâzım gelmektedir. Tâ ki, …

Oku »

Risale-i Nur Eserlerini Esas Almak; Nazarları Ona Çevirmek; Ona Teslimiyetle Kanaat Etmek Esası

Risale-i Nur Mesleğinde 26-RİSALE-İ NUR ESERLERİNİ ESAS ALMAK; NAZARLARI ONA ÇEVİRMEK; ONA TESLİMİYETLE KANAAT ETMEK, ESASTIR 1- «-Zâhirden hakikate geçmek iki suretledir: Biri: Tarikat berzahına girip, seyr ü sülûk ile kat-ı merâtip ederek hakikate geçmektir. İkinci suret: Doğrudan doğruya, tarikat ber­zahına uğ­ramadan, lûtf-u İlâhî ile hakikate geçmektir ki, Sahabeye ve …

Oku »

Keyfiyet Esası

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde 24- KEYFİYET ESASTIR Risale-i Nurda keyfiyet: İhlâs, sadakat, fedakârlık, se­bat, iktisad ve ka­naat, maddî menfaatlerden ve tevec­cüh-ü nasdan istiğna gibi yüksek meziyet­lere sahib ol­mak mâ­nâ­sında bir tabir­dir. Beşeriyet âleminde kemmiyet ve keyfiyet: 1- «Kemiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. Asıl ek­se­riyet, keyfiyete bakar… …İşte, nev-i beşer, bi’set-i …

Oku »

Gaye Sahibi Olmak Bir Esastır

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde 22- GAYE SAHİBİ OLMAK BİR ESASTIR Rıza-yı İlahîyi esas maksad yapıp gaye-i hayal sa­hibi ol­makla dava adamı vasfını kazanmak ve dünyayı ahirete vesile yapmak. İnsanın değeri bu gayeye bağlı­lığı derecesine göre olur. Fâni dünya hayatını gaye ya­pan insan, hakikatte değer kazana­maz. A- Marifetullahı Kazanmak Gayesi: 1- …

Oku »

Vakf-ı Hayat Etmek Bir Esastır

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde 30- VAKF-I HAYAT ETMEK BİR ESASTIR (Hayatını Hizmete Vakfetmek) “Sadakat-Fedakârlık” ve “Haslar dairesi” esaslarına da bakı­nız. 1- «Bediüzzaman, Kur’ân, imân, İslâmiyet hiz­meti için, dün­yevî rahatlıklarını fedâ etmiş dünyevî, şahsî ser­vetler edinmemiş, zühd ve takvâ ve riyâzet, iktisad ve ka­naatla ömür geçirerek dünya ile alâkasını kesmiştir. Bu …

Oku »

Dar ve Geniş Daire Hizmetleri Birer Esastır

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde 21-DAR VE GENİŞ DAİRE HİZMETLERİ BİRER ESASTIR Bediüzzaman Hazretleri Eski Said devresinde: 1- «Bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çı­ka­cak. Hattâ Hürriyetten evvel pek çok defa talebelere te­selli vermek için, “Bir nur çıkacak, gördüğümüz bü­tün fe­nalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek” di­yordu. İşte, kırk …

Oku »

Irkçılığı Terk ve İslam Milliyetine Dayanmak Esası

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde 20- IRKA DAYALI MİLLİYETÇİLİĞİ TERKETMEK VE İSLÂM MİLLİYETİNE DAYANMAK ESASTIR Irkçılığın verdiği zararlar: 1- «Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in Emevîlere karşı mücadele­leri ise, din ile milliyet muharebesi idi. Yani, Emevîler, devlet-i İslâmiyeyi Arap milliyeti üzerine is­ti­nad ettirip, rabıta-i İslâmiyeti ra­bıta-i milliyetten geri bı­raktık­larından, iki cihetle zarar verdiler. …

Oku »