İctimaî-Siyasî

İslam ve Demokrasi

İSLÂM VE DEMOKRASİ Demokrasi, kendi anayapısını teşkil eden esaslarına ters düşmeyen her şekle ve anlayışlara açık bir sistemdir. Yani halk çoğunluğunun tercih ettiği sistem ve anlayışa göre şekillenir. Halk çoğunluğunun tercihi değiştikçe esaslarını muhafaza etmek şartiyle o da değişir. Nazariyatta bilinen bu mütehavvil demokrasi, tatbikatta görülen demokrasiden maalesef farklıdır. Nazariyattaki …

Oku »

Radyo Televizyonla Yapılan Tahribat

TELEVİZYON VE RADYO GİBİ HARİKALARIN SU’-İ İSTİMALİNDEN GELEN ZARARLAR Kur’anın üslub ve ifadelerinde çok kere muayyen meseleleri muayyen isimleriyle değil, umumî ve küllî manada ve vasıflariyle ve hususiyetleriyle bildirir. Mesela, günümüzün televizyonları, açık-saçık kız ve kadınları ve sefahet alemlerini ve dine ve dindarlık hislerine zarar veren manzaraları göstermektedir. Halbuki bu …

Oku »

Halk Partisi Hakkında

HALK PARTİSİ (chp) HAKKINDA! Yaklaşık bir asırdır Türk Milleti ve memleketimizde yaşayan sair milletler üzerinde hakim olan Halk Partisi hakkında, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin muhtelif beyanları vardır. Bu beyanların bazıları tavsiye, bazıları da ikaz niteliğindedir. Fakat Halkçılar bu ikazları ve tavsiyeleri maalesef bugüne kadar hiç nazara almamışlardır. Ve bilhassa devlete ait …

Oku »

Deccal Komitesi ve İktidar Partisi

Bediüzzaman Hazretlerinin Tavsiyeleri DECCAL KOMİTESİNE KARŞI İKTİDAR PARTİSİ NE YAPMALI ? Milletin reyleriyle iktidara gelen ve Dindar Demokrat manasını taşıyan siyasetçilere Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin tavsiyesi ve ikazları vardır. Kur’anın bu asra ve gelecek asırlara bakan yegane tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatında içtimai, siyasî meselelerin çaresi vardır. Risalelerin telif edildiği zamanın …

Oku »

Avrupa Hakkında

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin AVRUPA’YA BAKIŞI İkinci Dünya Harbi bitmekle birlikte tesirleri devam etmektedir. İşte harbin neticeleri itibariyle halkı meşgul etmesine ve başka başka hatalara düşülmesi tehlikesine karşı Üstad der ki: Bu çalışmamızda İkinci Harbi Umumiden sonraki Avrupanın durumunu Bediüzzamamn Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından soruyoruz. Acaba Üstad yeniden şekillenen Avrupa hakkında …

Oku »

Gizli Komiteler (Örgütler) Dağıtılmalı !

Bediüzzaman Hazretlerinin İkazı GİZLİ KOMİTELER (ÖRGÜTLER) DAĞITILMALI ! Bediüzzaman Hazretleri, ahirzamanın dehşetli fitnesinin mahiyeti ve bu tahribatın tamir edilmesi hakkında ikazlar yapmıştır. Ahirzamandaki bu dehşetli fitnelerin en tehlikelisi olarak deccaliyet ve teşkil ettiği gizli örgütlerdir. İslam Deccalı Süfyan, devleti ele geçirdiği için gizli komiteleri de devlet bünyesinde yapılanmışlardır. Ahirzaman fitnesinin …

Oku »

Yahudi milletinin sonu mu geliyor?

YAHUDİ MİLLETİNİN SONU MU GELİYOR? Son günlerde Yahudiler yine azgınlaşarak masumları katletmektedirler. Halbuki geçmiş asırlarda onların bu taşkınlıkları, azgınlıkları neticede kendi aleyhlerine dönmüştür. Tarih bunun binlerce hadiselerine şahittir. En son İkinci Dünya Harbi öncesi Almanyada fitneleri, fesatlıkları çok artmıştı. Hatta Alman milleti yer altında maden ocaklarında ancak kut-u layemut yani …

Oku »

Dindar Demokratlar

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin iktidara gelmeleri halinde büyük tehlikeler gördüğü Halk Partisi ve Irkçılığı ve Unsurculuğu esas alan Millet Partisine karşı, bu iki partiye karşı olan ve onlardan farklı olan siyasilere; “dindar Demokrat, dine hürmetkâr Demokrat” der ve böylece meşrutiyete “meşrutiyet-i meşrua” dediği gibi demokratlara “Dindar Demokrat” der. DİNDAR DEMOKRATLAR İttihad …

Oku »

Türkiye'nin Terör Meselesi ve Çaresi

Gerek Türkiye’de ve gerek insanlık âleminde deh­şetini ar­tıran Anarşiliğin bahsi yapılmazken, Bediüzzaman Said-i Nursî Hazretleri, cemiyet haya­tında Anarşiyi netice verecek sebebleri, Kur’an nuru ile görmüş ve gençliğinden tâ haya­tı­nın sonuna ka­dar, (1876-1960) bu Anarşi âfeti ve tehlike­sinden ıs­rarla haber ver­miş, ikaz etmiş ve ted­birlerini göster­miştir. Bugün de eserleriyle aynı ika­zatı …

Oku »

İnsana Uygun İdare Şekli

İNSANİYETE UYGUN İDARE ŞEKİLLERİNİN MAHİYETİ Demokrasi, hukuk devletine ve millet ekseriyetinin hâkimiyetine dayalı olup, kişi veya azınlık hâkimiyetini reddeder. Bu idare sisteminde, de­mokrasinin temellerine aykırı olmayan herhangi bir inanış ve fikir sahibleri; zora, tehdide baş vurmamak veya idareyi ele geçirmek üzere isyana teşebbüs yahut açıkça teşvik et­memek şartlarıyla, kendi inanış …

Oku »