Siyasetçilere ikazlar

Keyfi İdare Anlayışı ve Bediüzzaman

KEYFÎ İDARE ANLAYIŞINA KARŞI BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN TAVRI VE DURUŞU Bugünlerde, kanun dairesinde müslümanlara tanınan hak ve hürriyetlere karşı çıkan ve memlekette maddi manevi fırtınalar koparmak isteyen zihniyetin içyüzü ortaya çıkmaktadır. Vaktiye tek parti döneminde müslümanlara, hususan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine yapmadığı zulmü ve kanunsuzluğu ve keyfîliği bırakmayan Halkçı zihniyet, bu …

Oku »

Siyasi Muvaffakiyet

SİYASİ MUVAFFAKİYETİN İKİ ŞARTI www.ittihad.com.tr Üç devir (Meşrutiyet, İttihad ve Terakki ve Cumhuriyet) yaşamış ve her devrede fikirleriyle irşad ve ikaz vazifesini yapmış olan Bediüzzaman Hazretleri İkinci Dünya Harbi sonrasında gelişen siyasi ve içtimai gelişmeler dolayısiyle zamanında muhatap kabul edilen şahıslara mektuplar yazmıştır. Bu memlekette muvaffak olmak ve milletin muhabbetini …

Oku »

Meşrutiyet (Demokratlık)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri II. Meşrutiyetin ilanından az evvel İstanbula gelmiş ve II. Meşrutiyetin bütün safhalarında bulunmuştur. Ve lider kadrosu ile yakın temasları olmuştur. İkinci meşrutiyetin getirdiği hürriyet, adalet, eşitlik, serbest seçim, her kesimin temsil edilmesi   gibi  hususlarında beyanlarda bulunmuştur. 1908 Temmuz’unda II. Meşrutiyet ilan edildiği zaman; 1876 da ilan …

Oku »

Dindar Siyasilere Tavsiye ve İkazlar

Bediüzzaman Hazretlerinin dindar siyasilere; TAVSİYE VE İKAZLARI İstibdad-ı mutlak devri denen yirmiyedi yıllık Halk Parti iktidarından (1923-1950) sonra gelen Demokratlar devrinde yazılan mektuplar günümüze de ışık tutmaktadır. Bugünün siyasetçilerinin bu tavsiye ve ikazları nazara almaları kendilerinin ve memleketin menfaatinedir. Dine hürmetkâr ve dindar siyasetçilere hitaben Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: “Şimdi …

Oku »

Risale-i Nurlar Resmî Olarak Basılmalı

RİSALE-İ NURLAR DEVLET ELİYLE BASILMALI Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un resmen devlet eliyle basılmasının, bu memleket ve Âlem-i İslam’ın selameti için gerekli olduğunu bildirmiştir. Dinsizlik cereyanının bu memlekete girmek ve hâkim olmak için yıllarca çalışmasına mukabil, Risale-i Nurla yapılan din hizmeti bu cereyanı, dayandığı temeller itibariyle ilmi olarak mağlup etmiştir. …

Oku »

Hukuk Hakkında

HUKUK HAKKINDA BİR ÇALIŞMA İnsanın cemiyet hayatında ri­ayet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yani şer’î ve adlî hükümler ve haklıyı haksızdan ayıran kaideler bütünüdür hukuk. Hukuk-u İslâmiyenin bütün hukuk dünyası müvacehesinde mümtaz hususiyetlere ve İlahî istiklaliyete sahib, emsalsiz bir hukuk man­zumesi olduğunu, munsif hukuk ve ilim dünyası kabul etmektedir. Ezcümle, …

Oku »