Siyasetçilere ikazlar

Hakiki İrtica Nedir?

  Bediüzzaman HazretlerininİRTİCA TARİFİ “Bunu da derim ki: Siyaseti dinsizliğe âlet yapan bazı adamlar, kabahatını setr için başkasını irtica ile ve dinini, siyasete âlet yapmakla itham ederler.” (Divan-ı Harbi sh: 12)İslâm Şeriatı, gelişen beşerî ve içtimaî hayatın seviye ve iktizasına göre her türlü terakki ve tekemmülün ve en ileri medeniyetin …

Oku »

Ordu ve Asker

Risale-i Nur Külliyatında Ordu ve Asker Meselesi İttihad İlmî Araştırma Heyeti TAKDİM Risale-i Nur eserlerinde, pek çok ehemmiyetli mese­lelerde olduğu gibi, asker kuvveti ve ordu hakkında da ehemmiyetle üzerinde durulmuştur. Milletin kurduğu ve sahibi olduğu devlet bünyesinde yerini alan ordunun, muayyen selahiyet ve vazife hududları vardır. Bu hudutlar dairesinde vazife …

Oku »

İslam Kahramanı Milletimiz

Mahkeme-yi Adalete MİLLETİMİZ İSLAM KAHRAMANIDIR Bugünden elli altı sene önce Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri “Gençlik Rehberi” eserinden dolayı mahkemeye verilmiştir. Bilirkişi raporu ve savcılığın hazırladığı iddianameye verilen şaheser cevabı, günümüzde yaşanan aynı olaylarla irtibatlandırarak ibret ve ders almak için neşrediyoruz. “Verilen ehl-i vukuf raporu, vatan ve milletin hayatına, tarihine, an’anesine, …

Oku »

Askerler Siyasete Karışmalı mı?

1908 yılı İkinci Meşrutiyetin ilk günlerinde İstanbul’da, bir hafta sonra da Selanik Hürriyet Meydanında, Bediüzzaman Hazretleri bir nutuk verir. Çok hakikatleri ifade ettikten sonra der ki: “Yaşasın Şeriat-ı Garrâ! Yaşasın Adalet-i İlâhî! Ya­şasın İttihad-ı Millî! Ölsün İhtilâf! Yaşasın Muhab­bet-i Millî!.. Gebersin ağrâz-ı şahsiye ve fikr-i inti­kam! *Yaşasın şecaat-ı mücessem askerler! …

Oku »

Risale-i Nur'da Üç Vazife: İman – Hayat – Şeriat

Senelerden beri bu üç vazife hakkında çeşitli tefsirler ortaya konuldu. Fakat Risale-i Nur müvacehesinde ve şahsî temayüllerden azade olarak ve yanlış ve usulsüz te’villere gidilmeden ve Risale-i Nur’dan hüsn-ü niyetle alınan kısımları aynen naklederek yapılacak tahkiki tesbitleri nazara vermek, mes’elede isabetli tesbit için gereklidir. Şahsî anlayışlarla, Bediüzzaman Hazretlerinin kasdettiği mana …

Oku »

İslam ve Demokrasi

Zamanımızda ehemmiyetle üzerinde durulan önemli meselelerden biri de, demokrasinin İslâmiyetle bağdaşıp bağdaşmadığı meselesidir. Evvela, demokrasiyi ele alacağız. Şöyle ki; demokrasi, kendi anayapısını teşkil eden esaslarına ters düşmeyen her şekle ve anlayışlara açık bir sistemdir. Yani halk çoğunluğunun tercih ettiği sistem ve anlayışa göre şekillenir. Halk çoğunluğunun tercihi değiştikçe esaslarını muhafaza …

Oku »

Irkçılık Tehlikesi ve Çaresi

Bediüzzaman’dan Devlete ve Hükümete Uyarı IRKÇILIK TEHLİKESİ (MENFİ MİLLİYETÇİLİK) Memleketimiz ve İslâm Dünyası için bir mühim tehlike de ırkçılık yani Menfi Milliyetçiliktir. İslâm nezdinde menfi “Arap Irkçılığı” veya menfi “Türk Milliyetçiliği” veya menfi “Kürt Milliyetçiliği” gibi ırkçılığın her türlüsü menfurdur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri menfi milliyetçiliğin İslâm tarihindeki zararlarını Devletin en …

Oku »

İslam İlerleme Vesilesidir

Doğru ve ilmî nokta-i nazar sahibi olmayan, yani hâdise ve neticeleri esas sebeblerine göre değerlendiremiyenler, günün müslümanlarına bakıp onlardaki gayr-i İslâmi anlayış ve yaşayışlarını İslâmiyetten geldiğini tevehhüm edip büyük hataya düştüklerini anlatan Bediüzzaman Hazretleri, ekser müslüman kitleye hitaben ve bağrıyanık ifadelerle diyor ki: “Şu fakir, garib Nursî ki, Bid’atü’z-zaman lâkabıyla …

Oku »

Din ve Vicdan Hürriyeti

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ TAM TATBİK EDİLMELİ Bilindiği gibi 1950’den önce CHP devrinde, özellikle din ve vicdan hürriyeti üzerinde şiddetli baskı bulunmaktaydı ve dindarlar her yönden baskı altında tutuluyordu. Bediüzzaman Hazretleri hürriyet taraftarı Demokratların hükümet olmasıyla memnun olmuş ve onlara bazı ikaz ve tavsiyelerde bulunmuştur. 1950’den zamanımıza kadar millet reyiyle …

Oku »

Hükümete Mühim bir Tavsiye

"Nurcuları, hem ülemayı, hem milleti memnun ve minnetdar etmek" Risale-i Nur’dan İkinci Emirdağ Lahikasında, dindar demokratlara ve dolayısiyle de dindar siyasîlere bir ehemmiyetli husus hatırlatılır. Yani dindar siyasîler için gereken hareket tarzlarını gösteren ve içindeki bazı cümlelere dikkat çektiğimiz bu ikaz mektubu aynen şöyledir: “Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine …

Oku »