Süfyan

Süfyaniyetin Rükünleri Kimler?

SÜFYANİYETİN RÜKÜNLERİ KİMLER? Asrımızda, İslamı ve müslümanları alâkadar eden her meseleye çareler getiren Bediüzzaman Hazretleri, İslam aleyhinde teşekkül eden cereyanları, Allah’ın izniyle tesbit etmiş ve ehl-i imanı ikaz etmiştir. Rivayetlerde “Süfyan” diye bildirilen ahirzamanın dehşetli şahsı ve devreleri ve rükünleri hakkında kısa bir tesbit şöyledir: “Hem de "İnna A’tayna"nın sırrı …

Oku »

Yüz Sene Sonra

Risale-i Nur Külliyatında YÜZ SENE SONRA NE İFADE EDER Üstad Bediüzzaman 1908’de İstanbula geldiği zaman ardarda gelen mühim hadiseler karşısında âhirzamanda vukua gelecek felaketler ve hemen müteakip saadetli devreleri beklerken vaziyetin daha da kötüye gitmesini, 1950’den sonra yazdığı bir mektupda şöyle beyan eder. “Aziz kardeşlerim! Eski Said’in matbu eski eserlerinden …

Oku »

Süfyan Cereyanının Sonu!

SÜFYAN CEREYANININ SONU! Âhirzamanın dehşetli alâmetleri arasında sayılan hem “Büyük Deccal”, hem de “İslam Deccalı” olan “Süfyan”ın çıkmaları ve devreleri ve hakimiyetleri ve sonları hakkında, Kur’anda ve onun hakiki tefsiri olan Risale-i Nurlarda müteaddid işaretler vardır. Fakat, mesele istikbaliyata ait olduğundan, bir derece kapalı ve müphemdir. Zaten bu meselelerin vukuundan …

Oku »

Ordu Dizginini Süfyaniyetin Elinden Kurtarıyor

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki: "ORDU, DİZGİNİNİ O DEHŞETLİ ŞAHSIN ELİNDEN KURTARACAK" 1908 II. Meşrutiyet Hürriyet inkılabında ordunun müsbet tavır gösterdiğini beyan eden Üstad der ki: “Hem geçen inkılab-ı azîmde ordu ve ülemanın "Meşrutiyet, şeriata müsteniddir" diye yükselen sadâsı, umum ehl-i İslâmın vicdanlarını manyetizmalandırdı. O inkılab, inkılabların kaide-i tabiiyesini …

Oku »

Deccaldan Kurtulacağız

DECCALDAN KURTULACAĞIZ. İNŞAALLAH.. Âhirzamanın iki dehşetli cereyanı var olduğunu Risale-i Nur’dan öğreniyoruz. Bu iki akımın tabanını başta yahudilik, masonluk, dinsizlik ve ihtilalcilik teşkil etmektedirler. Ve bu iki dehşetli cereyandan nasıl kurtulacağımızı da Said Nursi Hazretleri beyan etmektedir. Bu iki cereyan şöyle açıklanır: “Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadîslerin ifade ettikleri mana …

Oku »

Süfyan (İslam Deccalı) Büyük Deccal'dan Daha Tehlikelidir

SÜFYANIN (İSLAM DECCALI) BÜYÜK DECCAL’DAN DAHA TEHLİKELİ OLDUĞU Zamanımızda zuhur eden âhirzaman fitnesinde dinsizlik esas başını çeken iki cereyan var olduğunu Bediüzzaman Hazretleri ders verir ve bu iki cereyana karşı hizmet tarzını da beyan eder ve der ki: “Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadîslerin ifade ettikleri mana budur ki: Âhirzamanda dinsizliğin …

Oku »

HARF DEVRİMİ İLE İLGİLİ BİR HATIRA

Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Türkiyesinin, bin yıllık mazisini de değiştirmek istemişlerdi. Bu değişkliklerin bazısı (Cumhuriyetin ilanı gibi) kabul görmekle beraber, çoğu da milletin fıtratına ters gelmiş ve derin yaralar açmıştır. Bu inkılaplar, “zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkii kazanır” diye tabir edilen özel şahısların durumundan dolayı …

Oku »

Feveran

FEVERAN Feveran; kuvvet ve şiddetle kaynamak, fışkırmaktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri tâ 1911 de Şam Emevi Caminde İslam dünyasına verdiği beyannamede Müslümanların hem içtimai dertlerini teşhis etmiş, hem de çarelerini göstermiştir. 1951 de tekrar kendisi Arapça olan beyannamesini tercüme ederek, İslam alemine ilan etmiştir. İslamın yayılmasında İslam alemindeki engeller olarak zikrettiği: …

Oku »

Kur'an'ın Haber Verdiği Dokuz Çete Reisinin Bitişi

"Küfrün beli kırılmıştır, bir daha doğrultamaz." Ocak/1960 -Bediüzzaman- KUR’ANIN HABER VERDİĞİ DOKUZ ÇETE REİSİ Dokuz ifsad çetesinin son bulması; وَكَانَ فِى الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى اْلاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ “O şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.” 27:48 Acib ve şayan-ı dikkattir ki Kur’anın …

Oku »

Süfyan’ın Büyük Deccalden Daha Dehşetli Olduğu

İSLAM DECCALI SÜFYANIN, BÜYÜK DECCALDAN DAHA DEHŞETLİ OLDUĞU Rivayetlerde “Süfyan, İslam Deccalı” diye tarif edilen şahsın ve teşkil ettiği cemaatının; insanlık dünyasında yıkıcı tahribat yapan “Büyük Deccal”dan daha tesirli olduğu beyan edilmektedir. Bu deccalın, en son İslam hilafet merkezinde zuhur edeceği haber verilmektedir. Yine rivayetlerde bu cereyana karşı dayanabilmek için …

Oku »