Süfyan

Ahirzaman Fitneleri-01

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ İttihad İlmî Araştırma Heyeti İlk baskı/1993 Genişletilmiş Yeni Baskı /2003 Birinci Kısım ÖNSÖZ İslam cemiyetlerinde herkesin haberdar olduğu fitne-i âhirzaman ve en dehşetlisi Deccal şerrini ve mümessille­rini, icraatlarıyla, ha­ki­ki vecheleriyle tanınmasında ve bilinmesinde sayısız faydalar vardır. Her müslüman, Deccalı ve fitne-i âhirzamanı tanımalı ve ona karşı tedbir al­malıdır. …

Oku »

Ahirzaman Fitneleri-03

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ (Üçüncü Kısım) KIYAMET ALÂMETLERİ Âhirzaman fitnesinin dehşetli netice­lerin­den ve fela­ket­lerinden ümmetini yüksek şefka­tiyle ikaz ve irşad etmek is­teyen Hz.Peygamberimiz (A.S.M.) “Kı­yamet Alâmetleri” denilen bazı hâdiseleri bildirmiş­tir. Ancak bu hâdiseler bir derece kapalı ifadelerle bil­dirilmiştir. Böyle olmasının hik­meti, aşağıda izah edilecektir. Bu tarzdaki hadîslerin derin mânâlarını doğru anlayabilmek için, …

Oku »

Ahirzaman Fitneleri-02

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ İttihad İlmî Araştırma Heyeti İlk baskı/1993 Genişletilmiş Yeni Baskı /2003 (İkinci Kısım) SÜFYAN (İSLÂM DECCALI) Kamus-u Okyanus, bu kelime için “esami-i rical­den bir isimdir” der, yani mânâ aranmaya­cağına işa­ret eder. Âhirzamanda ge­leceği ve ümmetin karan­lık günler yaşama­sına sebeb olacağı sahih hadîslerle bildirilen ve şe­air-i İslâmiyeyi tahribe çalışan dehşetli …

Oku »

Ahirzaman Fitneleri-04

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ (Dördüncü Kısım) ÂHİRZAMAN FİTNESİNİN İFSADATINA KARŞI ISLAHAT HAREKETİ HAKKINDA BİR TETİMME Risale-i Nur eserlerinde “Sonra gele­cek zât” ve sair ifade şekilleriyle yapılan tavsi­fatla nazara verilen ve hakiki Mehdi ve Mehdiyete bağlı ve onun geniş da­iresini temsil edip vazife görecek olan devrelere ait bazı ifade­ler vardır. Bu ifadeler­den bir …

Oku »

Ahirzaman Fitnesinden Uzak Durmak

AHİRZAMAN FİTNESİNDEN UZAK DURMAK Yani “Nelerden uzak durulacak” Cemiyette yaygınlaşan hayat anlayışı ve yaşayışının şekli, rivayetlerde haber verilen ahirzaman fitnesine mutabık çıktığı için, bu tarz yaşayışlardan uzak durulması gerekiyor. Evet, “Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan her asırda her ferde hitab eder bir ilm-i muhit ve bir irade-i şamile ile herşeye bakabilir; ve …

Oku »

Küçük Deccal Büyük Deccal Kavramları

Âhirzaman hadiselerinden olan bu bahsin yanlış anlaşılmaması veya bazıların kendi meyillerine göre izah getirmemeleri için, kısaca açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur. İlk defa Risale-i Nur’da yazılan ve duyulan bir meselenin izahının, mutlaka yine Risale-i Nurdan olması gerekir. Bediüzzaman Hazretlerinin umuma neşretmediği bir risalesinin bir kısmı olan âhirzaman cereyanlarını ve devrelerini; …

Oku »

Fitneden Teyakkuz Dersi

Zulme değil yalnız âlet olanı ve tarafdar olanı, belki edna bir meyledenleri dahi, dehşetle ve şiddetle tehdid ediyor. FİTNEDEN TEYAKKUZ DERSİ Çok kere nazara verilen dersler ve tekrar edilen ikazlar, cemiyette ortaya çıkan meselelere göre olması, umumi bir kaidedir. Nurculuk cereyanı, âhirzamanın en dehşetli fitnesi olan Süfyaniyetin tahribatını tamir etmek …

Oku »