Deccaldan Kurtulacağız

DECCALDAN KURTULACAĞIZ. İNŞAALLAH..

Âhirzamanın iki dehşetli cereyanı var olduğunu Risale-i Nur’dan öğreniyoruz. Bu iki akımın tabanını başta yahudilik, masonluk, dinsizlik ve ihtilalcilik teşkil etmektedirler. Ve bu iki dehşetli cereyandan nasıl kurtulacağımızı da Said Nursi Hazretleri beyan etmektedir.

Bu iki cereyan şöyle açıklanır:

“Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadîslerin ifade ettikleri mana budur ki: Âhirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak:

Birisi: Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan namında müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyan’ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.” (M.441)

İşte İslam memleketinde zuhur eden deccaliyetten kurtuluş reçetesi açıkça beyan edilmiştir. Bu zaman cemaat zamanı olmasından burada geçen “Muhammed Mehdi” ismini sadece bir şahıs değil, şahs-ı manevi olarak şu şekilde tevil edilmektedir. Nur Talebelerinin mühim bir kısmı: Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar.” (Emirdağ -1- 266)

İkinci beynelmilel dinsizlik cemiyetinin varlığı, tesirleri ve hakimiyetine son verilmesi ise şöyle ifade edilir:

“İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı Nemrudane, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir…

…O cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur’ana iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi’ ve İslâmiyet metbu’ makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır.

Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey’in va’dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey’ va’detmiş, elbette yapacaktır.” (Mektubat – 56)

Demek ki “her iki deccal” cereyanın en sonunda ortadan kaldırılmasında, tasaffi etmiş ve İslama inkılab etmiş İsevilerin desteği olacaktır. Bu desteği ve katılımı, Üstad Hazretleri Emirdağ lahikasında “Yeni Dünya” diye anılan Amerika’yı işaret etmektedir.

Yine Üstad Hazretleri, hem İslam Deccalının tahribatının tamiri nasıl olacağını, hem Büyük Deccal tabir edilen dinsizlik cereyanının öldürülmesinin nasıl olacağını şöyle ifade etmektedir:

“Hazret-i Mehdi’nin cem’iyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akâranesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyeyi ihya edecek; yani âlem-i İslâmiyette risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr niyetiyle şeriat-ı Ahmediyeyi (A.S.M.) tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdi cem’iyetinin mu’cizekâr manevî kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak.

Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem’iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak.” (Mektubat – 441)

Son söz olarak deriz ki: Bu âhirzamanda genel olarak iki ana cereyan vardır. Birisi: “Büyük Deccal” denilen ve tesiri bütün insanlık dünyasına olan ve alenen Allah’ı inkar etme üzerine kurulan akımdır. Bu cereyanın ortadan kaldırılmasında dindar Hırıstiyanlar birinci derecede rol oynayacaklardır ki, bu kısmen olmuştur. Komünizm kısmen sistem olarak kalkmıştır. İnşaallah tamamen kalkacaktır.

Birisi de: “İslam Deccalı” denen ve İslâm hilafetin kaldıran ve İslâmî şeairlere darbeler vuran, Süfyan namında bir şahıs ve onun teşkil ettiği gizli komitelerdir. Bu cereyanın belini Risale-i Nur kırmıştır. İnşaallah tamam tesirini de kaldıracaktır.

Kontrol et

Ölmüş Gitmiş ve Hükümetten Alakası Kesilmiş Şahıs (M.Kemal)

 1948 senesinde vuku bulan Afyon Mahkemesinde, yazdığı bir eserinin manasını M. Kemal’le ilgili göstermelerine mukabil …