RİSALE-İ NUR VE İHVAN-I MÜSLİMİN KARDEŞLİĞİ

Müslüman ülkelerdeki müslüman kardeşler teşkilatı olan İhvan-ı Müslim cemiyetleri, Bediüzzaman Hazretlerinin çok takdirlerine ve dualarına mazhar olmuşlardır. Memleketlerin şartları icabı metodlarda cüzi farklar da olsa esas gaye ve hedefte Nur Talebeleri ile aynı gaye için çalıştıkları aşikardır. Altmış-yetmiş senedir bu gaye ve hedeften her iki hakiki hizmet hareketi de sapmamışlardır.

Anadolu’da Mehd-i Azam hizmeti hâkim olduğu için Cenab-ı Hak dindarların burada başa geçmesini İslâm âleminin diğer memleketlerine nazaran daha evvel nasip etmiştir. Belki bunda da bir hayır vardır. Cenab-ı Hak, Mehdiyeti tüm İslam âlemine yaymak ve eskiden olduğu gibi burayı bir himayetçi, bir ağabey ve Üstad Hazretlerinin ifadesiyle “Ağlayan Âlem-i İslâmı güldürür” gibi bir vazife tavzif etmiştir. İnşaallah…

Risale-i Nurlarda bu tarz mektuplar çoktur. Biz tanesini bera-yı malumat arz ederiz. Şöyle ki:

“Aziz, sıddık kardeşlerim!

Haleb’de İhvan-ı Müslimîn a’zasının bana yazdığı tebriğe mukabil onu ve İhvan-ı Müslimîn’i ruh u canımızla tebrik edip “Binler bârekâllah!” deriz ki,

İttihad-ı İslâm’ın Anadolu’da Nurcular -ki eski İttihad-ı Muhammedî’nin halefleri hükmünde- ve Arabistan’da İhvan-ı Müslimîn ile beraber hakikî kardeş olan Hizb-ül Kur’anî ve İttihad-ı İslâm cem’iyet-i kudsiyesi dairesinde çok saflardan iki mütevafık ve müterafık saf teşkil etmeleriyle ve Risale-i Nur ile ciddî alâkadar ve bir kısmını Arabîye tercüme edip neşretmek niyetleri, bizleri pek ziyade memnun ve minnetdar eyledi.

Benim bedelime, İhvan-ı Müslimîn Cem’iyeti namına bana tebrik yazana, cevab verirsiniz. O taraftaki Nur şakirdlerine ve Nur eczalarına himayetkârane alâkadar olsunlar.

……

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Hasta ve memnun kardeşiniz

Said Nursî” (Em:34)

 

 

Kontrol et

SABAHADDİN BEYİN SU-İ TELAKKİ OLUNAN GÜZEL FİKRİNE CEVAP (*) (KÜRTLERE)

Hayat ittihaddadır. Benim gibi bir bedevînin fikri, fıtrat-ı asli­yeye daha yakın olduğu için muhakemesi de …