Bediüzzaman Hazretlerinin İttihad-ı İslam Tarifi

Bediüzzaman Hazretlerinin

İTTİHAD-I İSLÂM

Tarifi

Sual :  Daima İttihad-ı İslamdan bahsedersin. Sen bize tarif et.

Cevap :  İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi ismindeki eserimde tarif etmişim. Şimdi ileride o kasr-ı muallanın (yani yüce ve manevi değerlere sahip, yani imandan gelen fazilet hissiyatiyle birbirine bağlanarak teşkil olunan çok muhkem bir binanın "kasrın" yani demir çubuklarla kenetlenmiş sağlam bina gibi tek vücut halinde olan İttihad-ı İslam) bir taşını, (onu teşkil eden unsurların bir kısmını) bir nakşını (onu güzelleştiren irtibat unsurlarından bir cihetini) göstereceğim:

İşte Ka'be-i Saadetimiz olan (yani bütün MüsIümanların kudsi irtibat merkezi ve istiklaliyetiyle kazanacağı dünyevi ve uhrevi saadetin kuvvet kaynağı olan) İttihad-ı Münevver-i İslamın  (İslamın iman kemaliyeti ile nurlanan kalbin ve ilm-i hakikatla münevver olan aklın imticaziyle ve uhuvvet hissiyatiyle meydana gelen külli bir ittihad-ı islamın) Hacer-ül Esved'i (yani Müslümanların enaniyeti terk ederek tam bir hürmetle ve emr-i dini olduğundan tam teslimiyetle imani ve vicdani esasa dayanan bir ittihad merkezi) Ka'be-i Mükerremedir. (Bkz. İslam Prensipleri Ansiklopedisi: Hacer-ül Esved) ve Dürret-i Beyzası (yani inci parlaklığında ve kıymetinde olan) Ravza-i Mutahhara'dır (yani merkez-i alem olan Rasulullah'ın (asm) şahs-ı manevisinin hakimiyet-i maddiye ve maneviyesidir). Mekke-i Mükerreme'si (yani kudsiyetini muhafaza edip· bütün Müslümanların hürmeten, teslimiyeten teveccüh ettikleri yer ve dünyada tek belde ise şems-i İslamın tulu ettiği) Ceziret-ül Arab' dır.

Medine-i Medeniyet-i Münevvere'si (Şeair-i İslamiyeyi yaşayıp yaşatarak İslamiyeti ka'be-i kemalata terakki ettiren, tam hürriyet-i Şer'iyeyi tatbik eden, yani Allah'ın gönderdiği Şeriatında bildirdiği hürriyetlere ve yasaklara Allah'ın izni olmadıkça yani beşeri anlayışlarla tasarrruf etmeyen ve ettirmeyen, ahkam-ı Kur'aniyeye sadakat gösteren, böylece Laik düşünceye kapı açmayan yani şahıs hakimiyetini yasaklayıp Allah hakimiyetini esas alan ve Cemahir-i Müttefika-i İslamiye ile teşekkül eden İttihad-ı İslama dayanan) Devlet-i Osmaniye'dir (yani bütün Müslümanların asayişini, istiklaliyetini ve diyanetini korumakla mükellef olan Hilafet merkezidir).

Eğer İslamiyet milliyetini ve İttihad-ı İslamın taşını ve nakşını (yani onu teşkil eden anasır-ı muhtelife-i İslamiyeyi ve faziletin neticesi olan ittihadın güzelliğini) görmek istersen işte bak!

(Ahkam-ı İslamiyeye muhalefet etmeye mani olan hissiyat-ı uIviyenin memzucu olan)

(1) Haya ve Hamiyetten  (İslam milliyetinin istiklaliyet ve selametini gaye edinmenin neticesi olan hamiyetten) neşet eden civanmerdane Humret (İttihad-ı İslamın manevi mesnedi olan faziletin ehemmiyetli iki unsurundan biri olan haya hissinin vicdanda yerleşmesi: keza, şahsi menfaati, menfaat-i umumiyeye feda etmek), Hürmet (yani sağlam bir islam cemiyetinin esası olan fazilet seciyelerine sahip olanlara hüsn-ü teveccüh ve alaka ile irtibat) ve Merhametten (yani din kardeşlerine iyilik yapmaktan lezzet alır olmaktan) tevellüd eden Masumane (riyakarlıktan temiz ) Tebessüm (şefkat ve muhabbetle teveccüh),

(2) Fesahat ve melahattan ( Ruhu ve kalbi üzmeyip manevi neşe veren manidar, şefkatkar ve hürmetkar söz ve davranıştan) hasıl olan ruhani halavet (3); Aşk-ı Şebabiden, şevk-i bahariden (yani neş'eli zevkli ve saadetli bir hayata yeni ve taze geçişten) neş' et eden  Semavi ( yani ulvi ve ilahi) neş'e,

(4) Hüzn-ü Gurubiden (ahirete geçmekteki tekrar görüşme ümidiyle ayrılma hüznünden) Ferah-ı Seheriden (yani İttihad-ı İslam güneşinin doğuşunun yakınlaşmasıyla ihya ve canlılık zemini ve cemiyeti meydana gelmesiyle fitne kabusunun izale olup ferah bulmaktan) vücuda gelen Melekuti (yani manevi ve uhrevi) lezzet,

(5)  Hüsn-ü Mücerredten ( dünyevi ve nefsi olmayan uhrevi, manevi ve ilahi güzellikten) Cemal-i Mücelledan (daimi ve ilahi güzellikten) tecelli eden (meydana çıkıp görünen) Mukaddes Zinet (ahlak ve adab-ı İslamiye güzelliği),

(6) (Haşiye) Birbiri ile imtizaç edip ondan çıkan Levh-i Nurani (yani İttihad-ı İslamın manevi ve nurani irtibat esasları ve Anayasası) ancak o Şark ve Garbın (yani başta müsbet Amerika ve müsbet Avrupa olarak İttihad-ı İslamın yani Alem-i İslamın) Kab-ı Kavseyni (yani ittifak noktası) olan Ka'be-i Saadetinin (yani bütün Müslümanlara şamil saadetin) Tak-ı Muallasının (yani en yüksek derecesinin) Kavs-ı Kuzahının (yani İttihad-ı İslamı teşkil eden ana unsurlarının)

(7) Elvan-ı Seb'asının (güneşin memzuc yedi rengini andıran yedi şua : hüsnü, seciyesi, rabıtası ve temelinin) Lacivert levninin (yani  en parlak ve kıymetIi unsurunun yani şark ve garb, yani  İttihad-ı İslam ve İsevi  Cemaati ittifakının) timsalini,  belki şu levnin manzarası bir derece irae edilebilir.

Lakin ittihad cehl ile olmaz. ittihad imtizac-ı efkardır. İmtizac-ı efkar marifetin şua-ı elektriki ile olur. (yani müttefiklerin ciddi ittifakı, ilmi Kur’anın talimi ve marifet-i Kur’aniyenin irşadiyle, akıl ve kalbIerin tevhidi yani Kur’anın i'caz-ı manevisinden gelen Dersin dairesinde olmak gerekiyor)…

SAİD NURSİ

 

Dizgi: akp

Münazarat Açıklaması

Rüştü Tafral Abinin İzahıdır 


Haşiye Şu müselsel üslubdaki fıkralar; herbiri İslamiyetin bir şuaına, bir hüsnüne, bir seciyesine, bir rabıtasına, bir temeline  işarettir.

Kontrol et

SABAHADDİN BEYİN SU-İ TELAKKİ OLUNAN GÜZEL FİKRİNE CEVAP (*) (KÜRTLERE)

Hayat ittihaddadır. Benim gibi bir bedevînin fikri, fıtrat-ı asli­yeye daha yakın olduğu için muhakemesi de …