CHP ve Kemalizm hakkında

Nifak Cereyanı Dağıtılmalı

NİFAK CEREYANI DAĞITILMALI Bu devrede görünen umumî durum ve anarşinin tahriki karşısında elzemiyet derecesinde yapılması gereken hareket; İslâm âlemi ile Amerika ve Avrupa devletlerinin insaniyet taraftarı olan kısımlarıyla ittifak. Ve bu ittifak ile kazanılacak kuvveti, bir merkezden idare tarzıyla hukuk kaideleriyle acilen tesbit etmeli. Ve bu kuvvet, Bediüzzaman Hazretlerinin şu …

Oku »

Halk Partisi Hakkında

HALK PARTİSİ (chp) HAKKINDA! Yaklaşık bir asırdır Türk Milleti ve memleketimizde yaşayan sair milletler üzerinde hakim olan Halk Partisi hakkında, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin muhtelif beyanları vardır. Bu beyanların bazıları tavsiye, bazıları da ikaz niteliğindedir. Fakat Halkçılar bu ikazları ve tavsiyeleri maalesef bugüne kadar hiç nazara almamışlardır. Ve bilhassa devlete ait …

Oku »

Laik Cumhuriyet değil; Sadece Cumhuriyet

LÂİKLİK DEVLET İÇİN ŞART MI? Laikliğin çeşitli tarifleri vardır. Siyasî tarifiyle laiklik: Demokrasinin temel esaslarına yani, • hür seçim, • kanun hâkimiyeti, • din ve vicdan hürriyeti, • söz hürriyeti gibi demokraside değişmeyen prensiplere aykırı olmamak şar­tıyla devletin, her türlü düşünce ve inanışlara bağlı olan ferd ve cemaatlere karşı tarafsız …

Oku »

Def'i Mefasid (kötülükleri kaldırmak)

DEF’-İ MEFASİD Cemiyette ekseriyetçe yaşanan hayat tarzı, cemiyetin ekserisine tesir eder ve aşılanır. Bu müessiriyet, içtimaî (sosyolojik) bir kanundur. Eğer cemiyetin hayat tarzı kısmen de olsa nefsani ise, daha çabuk yayılır. Evet, Bediüzzaman Hazretleri ahirzaman fitnesine ait bir hadîsi izah ederken der ki: «Müştehiyat ise, nefisler tarafdar olduğundan çabuk sirayet …

Oku »

Milliyetçiler, Halkçılarla El Ele Olmamalı !

Dindar Demokratlara karşı MİLLİYETÇİLER, HALKÇILARLA EL ELE OLMAMALI..! 1950 den sonra ortaya çıkan siyasi hayatı tahlil eden Bediüzzaman Hazretleri, “Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslâm’dır” diyerek tesbitini yapmıştır. Bizim mevzumuz ise Millet Partisi’dir. Bugün milliyetçiliği temsil ediyor diye anılan partinin …

Oku »

Halkçılar (CHP)

Dindar siyasetçiler ve HALKÇILAR (CHP) Bediüzzaman Hazretlerinin 1950 yılından sonraki siyasi hayatı tarif eden mektubu, bugünlere, hatta gelecek zamanlara da ışık tutar mahiyettedir. Esasen kökleri daha önceleri de var olan ve İkinci Meşrutiyette fırkalaşan ve tek parti devrinde inkitaa uğrayan siyasi hareket, kısmî de olsa Ahrarlar yani Demokratlar devrinde yine …

Oku »

Beş Büyük Tehlike ve Çaresi

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı’ndan Derlenmiştir İstanbul, 21 Temmuz 2001 1. TEHLİKE: DİNSİZLİK 2. TEHLİKE: İSLÂM DÜNYASINI İHMAL 3. TEHLİKE: PARTİCİLİK TARAFGİRLİĞİ 4. TEHLİKE: HALK PARTİSİ’NİN İKTİDARA GELMESİ 5. TEHLİKE: IRKÇILIK (MENFİ MİLLİYETÇİLİK) GİRİŞ Bu memleket için en büyük tehlike nedir diye sorulduğunda elbette herkesin değerlendirmesi kendine göredir. …

Oku »

Türkiye'de Laiklik Tarihi

Türkiye’de Laiklik Serüveni Türkiye’de laiklik merhaleleri ve mücadeleleri hakkında çok şeyler yazıl­mış olduğundan burada o merhalelerin tafsilatına girilmemiştir. En kısa şekliyle o merhalelerin bir kısmı şöyledir: 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu kabul edildi. Kanun Türkçe’ye çev­rildi. 1926’ da yeni Ceza Kanunu kabul edildi. 1936’ da kanuna ilave edi­len 163. …

Oku »

Laiklik Hakkında

LAİKLİK HAKKINDA Bir gazetede şöyle bir ifade var: “Biz laikliğe karşı değiliz, biz dine karşı olan laikliğe karşıyız.” CNN TV. Ropörtajı/Yeni Asya Gazetesi 30/06/2010 Laiklik, ne kadar çeşitli tariflerle anlatılırsa anlatılsın, değişmeyen temel yapısı dînî hakimiyeti ve hukukunu kaldırmak esasına dayanır. Ancak ezelî ve ebedî hakikata dayanan İslamiyet gibi, hak …

Oku »

Laiklik Bize Uyar mı?

MÜSLÜMAN LAİKLİĞE TARAFTAR OLUR MU? İslâm Hukukunu mer’iyetten kaldırmak esasına dayanan laiklikle, halk ek­seriyetine istinad eden cumhuriyet; büyük çoğunluğu müslüman olan bir milletin kuracağı devlet bünyesinde cem’ olamaz, birbirini nakzeder. Zira laikliğin benim­senmesiyle iman te’lif edilemiyor. Memleketimizde bir insan ömrüne yakın tatbik edilen ve bir türlü gerçek tarifi kasten yapılmayan …

Oku »