Risale-i Nur'ları Tahrif Etme Girişimleri

RİSALE-İ NURLARI TAHRİF ETME GİRİŞİMİNDEN ÖRNEKLER!

Şahdamar Yayınlarının Kastamonu Lahikası üzerine kitabı asıl nüsha ile farklılık arz etmektedir.

Kastamonu Lahikası Bediüzzaman Hazretlerinin kitabı olduğuna ve içindeki mektupları ve konuları kendisi belirlediğine göre, aynı isimle yayınlanan bu kitaptaki tasarruflar acaba neden yapılmıştır?

Mesela: Üstadın tashih ve tensibiyle hazırlanan Kastamonu Lahikası’nın sonlarına doğru bir sahifede, “Âtıf’a muaraza eden ve hücum eden” diye başlıyan bir haşiye var.

Nur dairesince ve Nur talebelerince çok önemli olan bu haşiye birçok meselenin can damarı hükmündedir diye düşünüyoruz.

Abdullah Aymaz Kastamonu Lahikası üzerine diye hazırladığı kitaptan çıkardığı haşiye budur:

“(Haşiye): Âtıf’a muaraza eden ve hücum eden tarîkatçı müftü ve taassublu vaiz ve hoca ve ehl-i tarîkat, ehemmiyetli ehl-i ilim ve tarîkat, bu muarazada, en son perdesi rejim hesabına ve tarafgirliğine ve himayesine dayanıp, Âtıf’ın müdafaa ettiği sünnet-i seniye mesleğine taarruz suretine girdiğini; ve Risale-i Nur’a muaraza eden, bilerek veya bilmeyerek zındıkaya yardım ettiğine bir delil, bu defa adliyece benden sordular ki:

Kürd Âtıf, rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları, rejime dayandılar.

Ben de dedim: Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ve ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz.

Red başka, kabul etmemek başkadır, amel etmemek daha başkadır. Hazret-i Ömer’in (R.A.) taht-ı hükmünde, kanun-u adalet-i şer’iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen Yahudilere, Nasara’ya ilişmiyordular.

Demek kabul etmemek, tasdik etmemek, idarece bir suç teşkil etmiyor ki; o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti altında bulunmuşlar.

İşte bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur’un şakirdlerinden en müdhiş bir muhalif ve rejim müessisini tel’in de etse, bilfiil idareye ilişmese, onun mefkûresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrie eder.” (Kastamonu Lahikası sh: 265)

İttihad Yayıncılık

Kontrol et

HAKİKİ ŞAKİRD / TALEBE VASIFLARI

Risaletü’n-Nur’un hakikî ve sadık şakirdleri mabeynindeki düstur-u esasî olan iştirak-i a’mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî …