Örtünme Müdafaası ve Bediüzzaman

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri

ÖRTÜNMENİN MÜDAFAASI İÇİN HAPİS YATMIŞTIR

Tesettür Risalesinin telif ve neşrettiği için, 1935’de Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bediüzzaman Hazretlerine bir senelik ceza verilmiştir.

Esasında imha etmek için hapse konulan Said Nursi Hazretleri, verilen cezaya karşı şöyle diyor:

«İşte ben de adliyenin mahkemesine de­rim ki:

Binüçyüzelli senede ve her asırda üçyüzelli milyon müslü­manların hayat-ı içti­maiyesinde kudsi ve hakiki bir düs­tur-u İlahîyi üçyüzelli bin tefsirin

tasdik­lerine ve

itti­fakla­rına istinaden ve bi­nüçyüz se­nede geçmiş ecda­dımızın

iti­kad­larına

iktidaen tefsir eden bir adamı mah­kûm eden haksız bir kararı, elbette ruy-i zeminde adalet varsa, o kararı red ve bu hükmü nakzedecektir diye ba­ğırı­yorum. Bu as­rın sağır kulakları dahi işitsin!..» (Şualar sh: 448)

Örtünme Türk milletinin bin yıllık geleneğidir. Bunun aleyhinde karar vermek bütün ecdadımızı, geleneğimizi ve tarihimizi inciten bir karardır.

Tesettür aleyhinde böyle acib tahak­kümü yapan mü­te­hakkimler ve milli tereddiye dehşetli bir şekilde kapı açtılar. Çünkü aile müessesesinin korunmasında ve aile efradı ara­sında nesebî ve fıtrî olan manevi bağla­rın; hürmet, merhamet gibi hislerin ve ah­lâkî değerle­rin tahak­kuk etmesinde teset­türün rolü büyüktür. Tesettürsüz ve müb­tezel ailelerde, mezkûr fıtrî bağlar ve ma­nevi değer­ler gelişmez.

Eğer bu değerler, yaşanan dinî ha­yatla geliştikten sonra, asrîliğe özenip te­settür terk edilirse, kazanılan manevi ha­yat büyük ölçüde zedelenir. Böylelerin ha­yat anlayışı gi­derek yalnız dünyevi men­faat ve lezzetler öl­çüsü içinde darlaşır ve maddileşir. İnsanlığın yüksek şahsi­yeti tersine döner, tereddi eder. (bkz. Tesettürde Şeri Ölçüler)

Kontrol et

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk …