İTTIHAD YAYINCILIĞIN GAYE VE HEDEFLERİ

İttihad Yayıncılığın neşriyatta gaye ve hedefleri…

1. Türkiye’nin ve Âlem-i İslâm’ın en büyük ve temel problemlerine, Risale-i Nur Külliyatı ölçüleriyle çözüm yolları göstermek.

2. Müslümanları tehdid eden en büyük tehlikelere karşı onları uyandırmak ve ikaz etmek.

3. Risale-i Nurlar ile Kur’an’a hizmet yolunda gayret eden bazı genç kardeşlerimizi, Nur Hizmetinin Esas Düsturlarından saptırmaya sebeb olabilecek hatalı metodlara karşı, Nur’un Esas Meslek Yapısını müdafaa ve neşretmektir.

İttihat İlmî Araştırma Heyeti ve Yayınevimiz, temel düstür olarak, İttihad-ı İslam’ı, yani bütün Müslümanların kardeşliğini, birlik ve beraberliğini ve tesanüdünü kabul etmiştir ve neşredilen derlemelerde hiçbir adavet ve muaraza düşüncesinde olmamıştır.

Sadece, Hakkın müdafaası makamında, ilmi bir surette ve kitaba bağlı olarak istikameti ve muvazeneli mizanı göstermek gayretinde bulunulmuştur. Bu gayret ve himmete bizi sevkeden unsur da manevi mesuliyet duygusu ve Rıza-ı İlahi’yi kazanma niyetidir.

Ittihad Yayıncılık ve Araştırma Heyeti, Cenab-ı Hakkın izin ve keremiyle, inşaallah 21. Yüzyılda da Risale-i Nur Külliyatının ve şahs-ı manevisinin, Müceddid-i Din ve Mehdi-yi Âhirzaman olması hakikatine dayanarak, ülkemizin ve İslâm Âleminin ihtiyacı olan meselelerde inceleme ve araştırma, Derlemeleri neşretmeye devam edecektir.

Tevfik ve inayeti Allah (C.C.) dan bekleriz.

İTTİHAD YAYINCILIK

Kontrol et

EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE 

Devr-i câhiliyette çocukların ebeveynleri tarafından diri diri gömülerek öldürülmelerini takbih edip yasaklıyan Kur’an âyetlerinin, bilhassa, …