Beşinci Şua İkinci Makamı

“BEŞİNCİ ŞUA’IN İKİNCİ MAKAMI VE MES’ELELERİ

Aşağıda gelecek olan Birinci Mesele yazıldık­tan hayli zaman sonra zuhur eden bir hadise tam te’vi­lini göstermiştir, şöyle ki: Hadiste “O süfyan bir su içe­cek, eli delinecek” denilmiş. Yani bir çeşit su olan ra­kıyı su gibi çok içecek ve o sebepten batnı su tulumbası gibi olacak ve o su hastalığı yüzünden zulüm ve hile ile topladığı milyonlar mal su gibi elinden akacak, ecnebi doktorların boğazına girecek. Mesmuatıma nazaran; üç senede üç milyona yakın liraları tedavisine gayet israf ile sarfeden “bir insan” asrımızda göründü, “bu hadisin te’vilini bende görünüz” hayatının lisan-ı haliyle dedi. Hem, bir su içecek eli delinecek, olan kudsi söz ne kadar manidar ve mucizekâr ve yüksek ve cem’iyetli olduğunu vefatıyla bildirdi, gösterdi gitti.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Birinci Mes’ele: Rivayette var ki: “Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan’ın eli delinecek.”

Allahu a’lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, “Filan adamın eli deliktir.” Yani çok müsriftir.

İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs  (Haşiye) ve tama’ı uyandırarak insanların o zaîf damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadîs ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer diye haber verir.

(Haşiye) Evet kendisi onyedi milyon lirayı, on beş senede on beş milyon fakir bir milletten hırs ve tama’ ile boğazına alması ne derece hırs ve tama’ı tehyic ettiği kıyas edilsin.”

(Bediüzzaman Said Nursi Osmanlıca Şualar sh: 167)

Kontrol et

Ölmüş Gitmiş ve Hükümetten Alakası Kesilmiş Şahıs (M.Kemal)

 1948 senesinde vuku bulan Afyon Mahkemesinde, yazdığı bir eserinin manasını M. Kemal’le ilgili göstermelerine mukabil …