Bediüzzaman Hazretleri MHP için ne dedi:

Yirmibeş sene Halk Partisi zorbalığında (1925-1950) bir defa hükümete müracaat etmeyen ve onları kabil-i hitap görmeyen Said Nursi Hazretleri Demokratların hükümeti devrinde (1950-1960) partilere tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur.

Bu tavsiye ve ikazlarında bugünkü MHP diye anılan partinin kökeni olan Millet Partisine hitaben önemli uyarı ve ikazları vardır. Şöyle ki:

Milletçilere gelince:

Eğer bu partide sırf İslâmiyet esas olsa, (Haşiye) Demokrat Parti’ye yardım ettiği gibi, muhalif ve muarız olmayarak, iktidara gelmesine çalışmaz.

Eğer bu partide: Irkçılık ve Türkçülük fikri esas ise, birden hakikî Türk olmayan bu vatandaki ekseriyetin ancak onda üçü Türktür, kalan kısmı da başka milletlerle karışmıştır. O zaman Hürriyetin başında olduğu gibi bu asil ve masum Türk milleti aleyhine bir milliyetçilik tarafgirliği meydana gelecek, o vakit hakikî Türkler’i ecnebiler boyunduruğu altına girmeye mecbur edecek.

Veya Türkleşmiş sair unsurdan olan ve bu vatanda mevcud ırkçılık ve unsurculuk damarıyla bir ecnebiye istinad ile masum Türk milletini tahakkümleri altına alacaklar. Bu durum ise dehşetli, tehlikeli olduğundan, Kur’an ve vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Parti’nin iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum.” dedi.

(Haşiye): İslâmiyet milleti her şeye kâfidir. Din, dil bir ise, millet de birdir. Din bir ise, yine millet birdir.”

(Emirdağ Lahikası sh: 206)

Yine Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor:

“Millet Partisi ise: Eğer İttihad-ı İslâm’daki esas olan İslâmiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde mezcolmuş bir millet olsa; o Demokrat’ın manasındadır. Dindar Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur.

Said Nursî”

Eğer bugün bir hükümet kurulacaksa, Millet Partisinin devamı olan MHP bu tavsiyeleri nazara almalıdır. Vatana, millete, dine, dindarlığa Üstad’ın “Dindar Demokratlar” dediği AK Partililerle beraber hizmet etmelidir.

Yoksa millet karşısında büyük mesuliyeti yüklenecektir. Hele CHP ile ortaklık veya dışarıdan desteklemek gafletine düşmemelidir.

Bugün 28 Şubattaki partiler silinmiş de MHP ayakta ise, hatasını anlayıp o zamanki menfi ortaklardan ayrılıp dindarların başa geçmesine vesile olmasındandır. Bu fırsatı iyi değerlendirmelidir.

Kontrol et

İTTİHAD-I İSLÂM NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR?

İslâm birliği her müslümanın hayalinde, fikrinde, aklında, bütün duygularıyla taraftarlığında ve kabulünde ve tasdikinde olması …