Anayasa Değişikliği Hakkında


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Yeni anayasaya millî iradenin vereceği EVET kararı, Türkiyede tarihî bir değişikliğin başlangıcı olacak ve hakiki medeniyete ve hürriyete geçişin kapalı olan yolunu açacaktır. Bu sebeble de milletimiz reyini kullanmakta çok dikkatlı olması ve yalan ve garazkâr propagandalara ve yaygaralara aldanmamasının, Türkiye ve alem-i İslam ve hatta beşer dairesi genişliğinde ehemmiyeti vardır. Hem gizli ve sinsi nifak cereyanı zahiren haktan yana görünüp, milleti heyecanlandırıp tahrik ederler. Bu tarz tahriklere de kapılmamak ve süküneti muhafaza etmek elzemdir.

Herkesin gözü önünde görünen manzara şu ki, anayasaya değişikliğine hayır diyenlerin ekseriyet-i mutlaka ile solcu ve dine karşı oldukları biliniyor. Bir müslüman, sol ve dinden kopuk ve bir kısmı da dine düşman olan ceryanlara asla tarafdar olup o büyük suçlarınna ortak olmaz. Çünki bütün insanların menfi müsbet bütün hareketleri, Allahın huzunda muhakeme için ebedi olarak filimleri alındığını, Kur’an haber veriyor. Bir ayette şöyle buyruluyor:


فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ * ٨،٧:٩٩

Yani bu ayet, hayır ve şer olarak işlenen bütün amellerin muhasebe ve muhakemesi yapılacacağını bildiriyor.

Hz. Bediüzzaman diyor ki:

“Hakikaten bence müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri, İslâmiyetten tecerrüd etse bile, fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslâmiyetten vazgeçemez. En ebleh ve en sefih bile, sedd-i rasîn-i istinadımız olan İslâmiyete bütün mevcudiyetiyle taraftardır.” T:83

Yani en basit bir müslüman dahi eğer bütün bütün bozulmamışsa, böyle hükümleri nazara alır.

Rivayette milletin dine bağlı ve dinden kopuk olarak ikiye ayrılacağı manasında haber verilir.

“Meâli: "Ümmetimin içinde, yahut ümmetim iki fırka olacak, insanlar iki gruba ayrılacaklar. Birinci grup nifaksız hakiki ehl-i iman grubu.. ikincisi de, imansız nifak ehli grubu…” (En-Nihaye Ev-il Melâhim – İbn-i Kesir 1/46; Mişkât-ül Masabih hadîs no: 5636; Muhtasar-ı Tezkiret-ül Kurtubî – Şa’ranî sh: 118)

(Bk:Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları. sıra no: 628.)

Mektubat eserinde de bu haber şöyle izah edilir: “Türk unsurunda ebedî kabil-i iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıkacak.” (Mektubat sh: 438)

Yani ideolojik manada ve birbirine muarız olarak millet ikiye bölünecek. Yani milletin bir kısmı, dine düşman olmak kadar çok bozulacak ki, bunlara mürted denir. Maalesef böyle bir zümre varlığını bir asra yakın hissetirmektedir. Türk milleti içinde kapanmaz bir yara açılmış ve millet, laik, anti laik diye ikiye bölünmüştür.

Esasen bu anayasa meselesi bir parti meselesi olmaktan daha çok sağ-sol mücadelesidir. Yani milletimiz müslüman olarak tarihî şahsiyetini koruyan kahraman bir millet olsun diye düşünen; veya millet yabancı milletlere mahkum yani şahsiyetsiz kalsın diye düşünen gizli cereyan arasındaki mücadeledir. Fakat sinsi cereyana alet olanların bazıları gizli maksadların bulunduğunu anlayamıyorlar.

Bu gizli nifak cereyanının ifsadatı, Tarihçe-i Hayat eserinde şöyle ifade ediliyor:

“Ecnebi parmağıyla idare edilen zendeka komiteleri, İslâmiyeti imha için, İslâm memleketlerinde, bilhassa Türkiye’de, öyle desiselerle entrikalar çevirmişler, haince dolaplar döndürmüşler, hunharane ve vahşiyane zulümler irtikâb ve şeytanî ve menfur plânlar tatbik etmişler ve iğfalatta bulunmuşlar; iblisane, sinsî metodlar takib etmişler ve kardeşi kardeşe çarpıştırmışlar ve öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve yaygaralar yapmışlar, fitne ve fesad ve tefrika tohumları saçmışlardır ki; bunlar İslâm’ın bünyesinde derin rahneler açmış ve büyük tahribatlar yapmıştır.” T:770

Hz. Bediüzzaman diyor ki:

“Evet inkâr edilmez ki; kâinatta, dinsizlik ile dindarlık, Âdem zamanındanberi cereyan edip geliyor ve kıyamete kadar gidecektir.“ T:241

Allaha şükür ki millette din taraftarlarının sayısı çoktur. Birkaç gün önce yüksek bir kürsüden millete, yüksek bir ekseriyetle “kazanıldı” müjdesini veriyordum. İnşaallah rahmet-i İlahiye ile öyle olur.

Kur’an 27:48 ayetin müjdes ile azgın dokuz çete son buldu. (Bu bahis “Kur’anın Haber Verdiği Dokuz Çete Reisi” ismiyle sitemizde yayınlanmıştır). Bu sefer de inşaallah bu müjdenin takviyesi olacak.

Kontrol et

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk …