20 Ocak 2021, Çarşamba
Home / Güncel Meseleler / İslam'ın Lehindeki Müsbet Havayı Bozmak İçin Atılan Adım: Çatı Adayı (!)

İslam'ın Lehindeki Müsbet Havayı Bozmak İçin Atılan Adım: Çatı Adayı (!)

Beynelmilel din düşmanları ve yerli münafıklar, İslam’ın lehinde bir hava teşekkül etti mi hemen ya haricen veya dahilde hücuma geçerler ve müsbet havayı bozmaya çalışırlar.

Bediüzzaman Hazretleri bu tür fitnelere karşı nur talebelerini ikaz etmiş ve uyanık olmaya çağırmıştır.

Merhum Eşref Edib’in bir yazısında okumuştum, diyor ki: “Biz ne vakit günlük gelişen bir hadiseden zahiren sevinsek, Bediüzzaman Hazretleri bizim hiç düşünemediğimiz yönden hadiselere bakar ve endişelerini beyan ederdi. Zahire bakıp da üzülsek, Hz.Üstad olumlu bakardı. Her zaman da gelişmeler Üstad’ı haklı çıkarırdı. Biz de Hz. Üstad’ı rehber yapardık.”

İşte bu manayı ifade eden Bediüzzaman Hazretleri’nin bir mektubu şöyledir:

“Aziz, sıddık kardeşlerim!

…Evet bir asır evvel dünyanın en akıllı ve en müdakkiki ve feylesofu ve saltanatlı hâkimi telakki edilen ve kendi Hristiyan iken bütün eski dinleri ve kitabları hiçe indiren, belki inkâr etmek cür’etini gösteren, gayet enaniyetli ve şöhretli olan Prens Bismark’ın Kur’an-ı Hakîm’in önünde kendi imzasıyla ve bütün kuvvetiyle tasdikkârane secde etmesini yazan ve inad ve enaniyetini ve dinsizliğini bırakıp Kur’an’a teslim olduğunu âleme ilân ettiğini ceridelerde neşredildiği bir hengâmda ve bütün edyan-ı semaviyeyi inkâr eden ve şark-ı şimalîdeki şimdiki dehşetli hükûmetin teşviki ile kesretle içindeki müslümanları hacca gönderip, âlem-i İslâm nazarında dinsizliğini ve inad ve adavetini bırakmak tarzında güya Kur’an’ı inkâr edemiyor ve azametine karşı bir nevi teslimiyet ve dehalet tarzında buradakilerden daha ziyade Kur’an’ı ehemmiyetli biliyorum diye, bu noktada onlar benden daha geri düşüyorlar ki, benim kadar hacı gönderemiyor demesine mukabil, buradakiler dahi mâşâallah tam müsaade ettikleri halde ve böyle siyasî propaganda edildiği bir zamanda, Medreset-üz Zehra’nın Nur şakirdleri, o mahiyet ve azametteki Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hakikatlarını Zülfikar ve Asâ-yı Musa gibi hârika risalelerle mu’cizelerini kalemleriyle neşredip en muannid dinsizleri tasdike mecbur etmelerine mukabil, ehl-i dalaletin hücumu; elbette değil yalnız ehl-i hakikat insanları, belki ruhanîleri, belki melekleri de ağlatır ve arzı ve semayı hiddete getirebilir.” (Emirdağ Lahikası-l sh: 229)

Yani şimdi bakınız; meşhur Prens Bismark’ın Kur’an ve İslamiyet hakkındaki takdirkar sözleri 1945’li  yıllarda yayınlanınca İslamiyet’in lehindeki ve dinsizlik aleyhindeki havayı bozmak için, o zamanın komünistliğini devlet politikası yapan Rus devleti ve yerli münafıklar, müslümanları bol miktarda hacca göndermekle siyasetlerine alet etmek istediklerini Bediüzzaman Hazretleri bildiriyor.

Şimdi de yıllarca bu memlekette dinsizliğin teşvikçisi olmuş, din ve dindarlığın da düşmanı olmuş CHP ve peşine taktığı ırkçı parti beraberce İslamcı bilinen, İslam Teşkilatı eski başkanını ortak Cumhurbaşkanı adayı yapmışlar. Bu işin Rusların dinsizliği devlet rejimi olarak kabul etmelerine rağmen din aleyhinde değiliz demelerinden farkı var mı? CHP ne zamandan beri İslamcı kişileri aday yapmaktadır. Evet 1950 öncesi dindar bilinen Şemseddin Günaltay’ı başbakan yapmıştır. Fakat milletimizin feraseti bu aldatmacayı yutmamıştır. CHP’yi de kullandığı adamları da tarih sahnesine gömmüştür. Şimdi de gömecektir. İnşaallah…

CHP dinle barışacaksa evvela kemalizmi, atatürkçülüğü ve tek parti devrindeki adamların icraatlarını reddetmeleri ve 82 Anayasası’nda teminat altına alınan devrim kusurlarının kaldırmasına destek vermelidir. Üstad der ki: “Siz, şimdiye kadar gelen inkılab kusurlarını üç-dört adamlara verip şimdiye kadar umumî harb ve sair inkılabların icbarıyla yapılan tahribatları -hususan an’ane-i diniye hakkında- tamire çalışsanız..” (E:219) diye ikaz eder. Halkçılar bunlara dikkat etmeli,sonra İslam’dan aday göstermelidir ve “bu asır münafık asrıdır” diyen Bediüzzaman’ı dinlemelidir.

Check Also

KİME OY VERECEĞİZ?

Bediüzzaman Hazretleri Kime Demokrat Der? Soruluyor: -Bu seçimlerde oyumuzu kime vereceğiz? Cevap: Ehvenüşşer kaidesi devam ettiği …