İslam Birliği

1938 Yılında Dersim'de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

Ondördüncü Şua Risalesinde “Mahremdir” diye neşredilmemiş olan Dokuz ve Onuncu maddelerinden Dokuzuncu Maddeyi, günümüzde gündeme gelen Dersim’li bir zatın o zaman o zulümleri yapan bir partinin genel başkanı olması münasebetiyle tekrar yayınlıyoruz. Kaderin bir garip cilvesi olarak aynı bölgeden bir zatın o zulümleri yapan partiye genel başkan olması, acaba o …

Oku »

İkinci Bir Yavuz Sultan Selim ve İslam Birliği İhtiyacı

“Yavuz Sultan Selim Hazretleri iktidara gelince en evvel İslam âlemindeki kargaşaya son verdi. Evvela Kürtlerle görüşerek uzlaşı sağladı, onların desteğini arkasına aldı. Sonra İran’da hakim güçleri, sonra Suriye’de ve Ortadoğu’da kargaşa çıkaran müfsidleri hizaya getirdi. Sonra Hicaz’ı Osmanlı’ya dahil etti. Sonra İslam dünyasının en önemli devletlerinden Mısır ile Osmanlı Devletinin ittihadını …

Oku »

Gizli Dinsizlerin Hadise Çıkarmak İçin Bahaneleri Çok!

Memleketimize üçyüz yıldır, hele de son doksan senedir tam musallat olan gizli dinsiz komite hücumlarında çeşitli vasıtalar kullanmıştır. İslamın hakim olduğu dönemlerde, sosyal hayatta modernleşme, batılılaşma, yenileşme vs. adıyla çok ifsadat yapmışlardır. İslamın hakim olmadığı birinci dünya savaşı sonrası zamanlarda daha dehşetli dinsizlikler yapıldığı halde münafıkane yoldan gidildiği için çok …

Oku »

Risale-i Nur'ları Yayınlamak Kimin Hakkı?

  Son günlerin en önemli gündemi, Risale-i Nurların basımını yapan yayınevlerine bandrol verilmeme meselesidir. Bunun üzerine bilhassa hükümete eskidenberi muhalif olan bazı guruplarla, şimdi de onlarla birlik olan yeni hükümet muhalifi gurup beraberce gürültü koparmaktadırlar. Halbuki bu mesele gayet açık ve nettir. Üstad Hazretlerinin eserlerini neşretmek için yerine tayin ettiği talebeleri …

Oku »

Mehdiyetin Üçüncü Vazifesi (Devresi) Geliyor!

İman Kur’an hizmeti olarak başlayan bu Risale-i Nur hizmeti, inşallah geniş dairede İslam dünyası ve bütün müslümanlar için İttihad-ı İslamı netice verecektir. Risale-i Nurlar bir proğram olarak tatbik edilecektir. Bediüzzaman Hazretleri 1910-11 yıllarında doğudaki aşiretlere meşrutiyetin faydalarını anlattığı zaman der ki: “Belki inşâallah o görüş, yüz sene sonra Nurların ektiği …

Oku »

AMERİKA ÂLEM-İ İSLAMLA DOST OLMAYA MECBURDUR

(Haşiye) Otuzbeş seneden beri “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyaseti” diyen ve siyasetle hiç alakadar olmayan Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, yalnız bugün 20/06/1951’de bir saat için dünya ile meşgul olmuş ve bu hakikatleri yazdırmıştır. ‘İNGİLTERE’NİN İSLAMİYET’E KARŞI DÜŞMANLIĞI İngiltere’nin Ellibeş sene önce İngiltere’nin Hindistan Müstemleke Nazırı Matbuatta intişar eden bir makalesinde, müslümanların elinde …

Oku »

Anarşiye Karşı Çare İman Hakikatları ve İttihad-ı İslamdır

Risale-i Nur Külliyatında ANARŞİYE KARŞI YEĞANE ÇARE Bediüzzaman Hazretlerinin eserİ olan Risale-i Nur Külliyatındaki bahisler, asrımızın ve gelecek asırların, manevi yeğane reçeteleridir. Bunlar sadece imani bahisler değil, ictimaî, sosyal iç ve dış siyaset, toplumun huzuru, iç emniyet ve asayiş, ferd ve toplumu alakadar eden bütün meseleler ve farklı milletlerle aynı …

Oku »

İttihad'ın Açıklaması

  Aziz Kardeşlerimiz, Sitemizde yayınlanan bir yazı dolayısiyle, teşekkür göreceğimizi umduğumuz kimselerden tariz, sitem ve tenkidler görmekteyiz. Hem de hakikatler birbirine karıştırılarak efkar-ı amme yanıltılmaktadır. Ya bu arkadaşlarımızın kendi neşriyatlarından haberi yok, ya da bilerek gerçekler çarpıtılmaktadır.     İşin hakikatı şudur ki: 1- Bu yayınevi daha önce bir kitap …

Oku »

İttihad-ı İslam Öncesi Geniş Daire Hizmeti

İTTİHAD-I İSLAM ÖNCESİ GENİŞ DAİRE HİZMETİ YAPILIR MI? Risale-i Nur’da “İman Hayat Şeriat” denilen üç vazifeden ikinci ve üçüncü vazifelerin icrası İttihad-ı İslâm’a istinad edeceği yani İttihad-ı İslâm’dan önce bu vazifelere girme ve müsbet idarî icraata sahib olma müşkildir. Çünkü beyn-el milel cereyanın tasalutunu önlemek için büyük kuvvetin varlığını gerektirir. …

Oku »

İttihad-ı İslam'ın Zamanı Daha Gelmedi Mi?

İttihad-ı İslâm yani İslâm Birliği, bütün müslümanları derecelerine göre alâkadar eden ehemmiyetli bir mes’eledir. Zira İttihad-i İslâm sadece siyasi bir mes’ele değildir. Bu ittihad, iki mü’minin imani kardeşlik rabıtalarıyla irtibat ve tesanüdlerinden başlayarak tâ âlem-i İslâm genişliğinde bütün müslümanların teavün ve teşrik-i mesailerine kadar gider. Müslümanların bu dinî kardeşliğinden gelen …

Oku »