İslam Birliği

Ölmüş Gitmiş ve Hükümetten Alakası Kesilmiş Şahıs (M.Kemal)

 1948 senesinde vuku bulan Afyon Mahkemesinde, yazdığı bir eserinin manasını M. Kemal’le ilgili göstermelerine mukabil Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Hem maslahat-ı hükûmet namına derim: Madem Beşinci Şua’ı hem Denizli, hem Ankara Mahkemeleri tedkik edip ilişmemişler, bize verdiler. Elbette onu, yeniden resmiyete koyup dedikodulara meydan açmamak, idarece zarurîdir. Biz o risaleyi, …

Oku »

BEDİÜZZAMAN VE MEVLANA

Bediüzzaman Hazretlerinin Mesnevî-i Şerif ve Mevlana Celaleddin-i Rumi Hakkındaki görüşleri. Evvela bir hatıra ile başlayalım. Aslen Konya/Ermenek’li olan merhum Ahmet Gümüş ağabey Üstadı ziyaretinde İmam Hatip öğrencisi olduğunu ifade ettiğini ve Üstad Hazretlerinin de şöyle dediğini anlatır: “Ben o okulları, eski zamanın mübârek medreseleri olarak kabul ediyorum” devamla dedi: “Hazret-i …

Oku »

İTTİHAD-I İSLÂM NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR?

İslâm birliği her müslümanın hayalinde, fikrinde, aklında, bütün duygularıyla taraftarlığında ve kabulünde ve tasdikinde olması gereken bir idealdir. Her bir müslüman hayatının her safhasında İttihad-ı İslâmı gaye-i hayal yapmalıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu birliğin ana gayelerini şöyle ifade etmektedir: “İttihad-ı İslâm hakikatında olan İttihad-ı Muhammedî’nin (Aleyhissalâtü Vesselâm) cihet-i vahdeti …

Oku »

İSLAM ÜLKELERİ VE TÜRKİYE VE BEDİÜZZAMAN

Devletin geleceği ve bekası ile ayrıca ilgilenen Bediüzzaman Hazretleri, Demokratlar devrinde onları İslam Birliği manasında hizmetlere teşvik etmiş ve müslümanların ve dünya milletlerinin sulh ve huzur içinde yaşaması için İslam Birliğinin kurulmasını şart koşmuştur. 1954 te ilk başta Pakistan, Irak ve Türkiye Bağdat Paktı adıyla bir birlik kurmuşlardır. Yine o …

Oku »

SABAHADDİN BEYİN SU-İ TELAKKİ OLUNAN GÜZEL FİKRİNE CEVAP (*) (KÜRTLERE)

Hayat ittihaddadır. Benim gibi bir bedevînin fikri, fıtrat-ı asli­yeye daha yakın olduğu için muhakemesi de tabîî olduğundan, sun’îden daha mükemmel olacaktır. Şöyle ki: Efrad mabeyninde muhabbet-i millî, zerrat mabeynindeki câzibe-i cüz’iyeleri gibi, bir muhassal teşkil ile, cihet-ül vahdetimiz olan usûl-ü merkeziyeyi intac edeceğinden ittihad ve muhabbet-i millî revabıtını tah­kîm eylemekle; …

Oku »

KÜRDLER NEYE MUHTAÇ ?

Bediüzzaman Hazretlerinin yüzyıl önce Kürt meselesi hakkında yazdığı çözüm yazılarını bera-yı malumat efkar-ı ammeye arz ediyoruz. İttihad İlmi Araştırma Heyeti   KÜRDLER NEYE MUHTAÇ ? On beş senedir ki düşündüğüm ihtiyacat arasında iki noktayı he­def-i maksad etmiştim. Bu ikiden maada Kürdistan’ın istikbalini te­min edecek vesaiti görmedim. Birincisi: İttihad-ı milli. İkincisi: …

Oku »

Bediüzzaman Hazretleri MHP için ne dedi:

Yirmibeş sene Halk Partisi zorbalığında (1925-1950) bir defa hükümete müracaat etmeyen ve onları kabil-i hitap görmeyen Said Nursi Hazretleri Demokratların hükümeti devrinde (1950-1960) partilere tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur. Bu tavsiye ve ikazlarında bugünkü MHP diye anılan partinin kökeni olan Millet Partisine hitaben önemli uyarı ve ikazları vardır. Şöyle ki: “Milletçilere …

Oku »

DECCAL İLE BERABERLİK TEHLİKESİ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, asrımızın hadiseleri arasında olan siyasileri desteklemek ve rey vermek hususlarında “ehvenüşşer” kaidesiyle amel etmiştir. Bütün müslümanlara da bu kaideyle hareket etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Zaman zaman “olur mu öyle şey, bizim siyasi hareketimiz mutlak hayırdır” türünden itirazlar olmuşsa da, zaman Üstadı haklı çıkarmış ve büyük ölçüde tüm müslümanlar …

Oku »

RİSALE-İ NUR VE İHVAN-I MÜSLİMİN KARDEŞLİĞİ

Müslüman ülkelerdeki müslüman kardeşler teşkilatı olan İhvan-ı Müslim cemiyetleri, Bediüzzaman Hazretlerinin çok takdirlerine ve dualarına mazhar olmuşlardır. Memleketlerin şartları icabı metodlarda cüzi farklar da olsa esas gaye ve hedefte Nur Talebeleri ile aynı gaye için çalıştıkları aşikardır. Altmış-yetmiş senedir bu gaye ve hedeften her iki hakiki hizmet hareketi de sapmamışlardır. …

Oku »

Nur Talebelerinin Mesleğinde Maddi Mübareze Yoktur!

Bu asrın dinsizlik akımlarına karşı manevi iman hizmeti olan Risale-i Nur, organize bir hareket  olmadığından ve devlet eliyle baskılara maruz kaldığından bir çok guruplar teşekkül etmiştir. Risale-i Nur okudukları halde hattı hareketlerini kendi hocalarından veya mollalarından ve kendi kafalarından çizen bu guruplar Nur Talebesi adıyla farklı görüntüler vermiştir. Bunların bir …

Oku »